Aktualności

Prognozy 2022. Dużo wyzwań w obszarze klimatu, energii i środowiska

Rok 2022 będzie pełen dużych wyzwań dla przedsiębiorców w obszarze klimatu, energii i ochrony środowiska, zarówno na poziomie unijnym, jak i w Polsce – uważa Konfederacja Lewiatan.

2022 energetyka klimat

Ma być powołany Fundusz Transformacji Energetyki, będą trwały prace nad zmianą ustawy o OZE transponującą dyrektywę RED II oraz przepisami odblokowującymi możliwość inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie.

Przedsiębiorcy czekają też na nowy projekt ustawy wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego.

Na poziomie UE spodziewane są intensywne negocjacje pakietu FIT for 55 ogłoszonego w lipcu i grudniu 2021 r. stanowiącego zestaw narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. W Polsce kluczowe zmiany będą dotyczyły sektora energetycznego i gospodarki odpadami.

Fundusz Transformacji Energetyki

– W I kwartale 2022 r. procedowany ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska powołujący Fundusz Transformacji Energetyki. Konieczne byłoby uwzględnienie ze środków Funduszu wsparcia związanego z koniecznymi zmianami w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych dotychczas w szeroko rozumianym sektorze energetyki konwencjonalnej – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo w I kwartale 2022 r. powinny wejść w życie bardzo ważne regulacje tj. rozporządzenia dotyczące procesów rynku energii i systemu pomiarowego oraz zmieniające zasady kształtowania i kalkulacji taryf za ciepło.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, w 2022 r. planowane jest procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa 10h”). Przywrócenie możliwości rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej jest warunkiem wzmocnienia polskiej gospodarki, stabilizacji cen energii elektrycznej w dłuższej perspektywie, dalszej dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Zmiany w ustawie o OZE

W tym roku planowane jest również procedowanie, w tym konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jako realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II. To kluczowa dyrektywa w zakresie OZE dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają być skierowane na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE, w szczególności dotyczyć będą obszarów takich jak: biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności), klastry energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania), hybrydowe instalacje OZE, czy instalacje modernizowane, zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, gwarancje pochodzenia, partnerski handel energią – peer-to-peer, wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia i inne.

Nowy model ROP

– Mamy nadzieję na nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażający model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), uwzględniający szereg uwag zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan oraz Radę Dialogu Społecznego. Projekt ustawy wdrażający ROP, który był poddawany konsultacjom publicznym w sierpniu/wrześniu 2021 r. jest zdaniem przedsiębiorców niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji. Dlatego apelujemy o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Przedsiębiorcy oczekują również na projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wdrażający w Polsce system kaucyjny, który ma ułatwić osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań napojów wykonanych z tworzyw sztucznych, a także wykorzystanie wielokrotne opakowań szklanych.