Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – informuję, że:

1Adminstratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu (60-307) przy ul. Grunwaldzkiej 104 | NIP: 7792319369
2.Aadministrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: biuro@wzp.org.pl

3. Pana/Pani dane przetwarzane będą z uwagi na konieczność realizacji umowy pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia), oraz w celu promocji Administratora oraz realizacji zadań statutowych administratora ( podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. A oraz c. Rozporządzenia)

4.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest obowiązek realizacji treści umowy i w tym zakresie podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter fakultatywny.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Ma Pan/Pani pełną swobodę w podaniu swoich danych oraz wyrażeniu zgód.

6. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np. , dostawcy systemów IT.
6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
7.Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w której zgodę wyrażono w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.Mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).