Wielkopolski Związek Pracodawców (WZP) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). WZP jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Skupiamy ponad 190 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentujemy interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniujemy i współuczestniczymy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek.

MISJA

 • aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami i partnerami społecznymi,
 • stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

NASZE CELE

 • ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
 • reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
 • zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze postulaty WZP to:

 • liberalizacja prawa pracy,
 • obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
 • intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
 • ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
 • udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej
 • obrona i reprezentowanie interesów członków Związku,
 • podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
 • rozwijanie organizacji – rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych.

JAK DZIAŁAMY

WZP skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Nasi Członkowie i eksperci opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. WZP poprzez udział w pracach:

 • Rady Głównej Konfederacji Lewiatan – organizacji, która skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek oraz monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną,
 • Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego, która opiniuje tak ważne regulacje gospodarcze, jak budżet, prawo pracy, prawo gospodarcze, a także zgłasza pod obrady Komisji najważniejsze dla naszych członków sprawy,
 • Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Poznaniu oraz powiatowych radach zatrudnienia, realizujących politykę rynku pracy w ramach dialogu i współpracy z partnerami społecznymi,
 • Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współtworzących strategię rozwoju społecznego regionu.

Mamy swoich reprezentantów w:

 • Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
 • Wojewódzkiej oraz powiatowych radach rynku pracy,
 • Radzie Głównej Konfederacji Lewiatan,
 • Radzie Organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 
 • Regionalnej Sieci Tematycznej oraz Komitecie Monitorującym WRPO,
 • Radzie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • Komitecie ds. Ekonomii Społecznej,
 • Radzie Dyrektorów Personalnych oraz Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan,
 • Radzie ds. Infrastruktury oraz Radzie ds. gazu Konfederacji Lewiatan.

NASZE SUKCESY

WZP, funkcjonując w strukturach Konfederacji Lewiatan, uczestniczył w wypracowaniu następujących sukcesów:

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 19-proc. CIT i PIT od działalności gospodarczej,
 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ( własny projekt Konfederacji Lewiatan),
 • liberalizacja prawa pracy,
 • 7-proc. VAT na budownictwo mieszkaniowe w negocjacjach z UE.

Liczne wygrane procesy przed Trybunałem Konstytucyjnym, m. in. w sprawie nierozwiązywalności układów zbiorowych pracy.

NASZA POZYCJA W REGIONIE

WZP podjął się misji skutecznej reprezentacji interesów przedsiębiorców, zrzeszonych w Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Dąży do stworzenia na szczeblu regionalnym, a także ogólnokrajowym lobbingu, wspierającego dążenia ruchu pracodawców oraz oddziałującego na władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wielkopolski Związek Pracodawców jest wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje ważne dla przedsiębiorców – dołącz do nas – razem możemy zdziałać więcej! Wychodząc z założenia, że prawdziwie wolny rynek i prywatyzacja mogą stworzyć warunki właściwego rozwoju polskich przedsiębiorstw, WZP konsekwentnie dąży do pełnego przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę wolnorynkową, na drodze przemian prawnych i instytucjonalnych oraz przemian w świadomości społecznej. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad, jakimi kieruje się ruch pracodawców, WZP dąży do zapewnienia stabilizacji społecznej w Polsce, poprzez budowanie harmonijnych relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

OFERTA WZP DLA FIRM ZRZESZONYCH

W ramach struktur WZP funkcjonują Komisje branżowe wspierające przedsiębiorców w ramach ich profili działalności. Komisje branżowe to płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia pracowników poszczególnych działów, funkcjonujących w firmach zrzeszonych w WZP. Uczestnicy forum tworzą grupy konsultacyjne i opiniotwórcze w zakresie zagadnień, dotyczących ich specjalności, współpracujące z ekspertami Konfederacji Lewiatan.

WZP ORGANIZUJE:

 • bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów (m. in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, itp.),
 • cykliczne ( organizowane co drugi wtorek) spotkania członków Związku, mające na celu wymianę doświadczeń w kwestiach, dotyczących zagadnień, związanych z funkcjonowaniem firm

Przedsiębiorcy, zrzeszeni w WZP mają dostęp do opinii i ekspertyz ekspertów Konfederacji Lewiatan i WZP. W razie jakichkolwiek problemów, związanych z funkcjonowaniem firmy, mogą zwrócić się, za pośrednictwem biura WZP, do ekspertów, którzy doradzą jak rozwiązać problem. Eksperci i Partnerzy WZP (w tym kancelarie prawne) świadczą, w zakresie podstawowym, bezpłatne usługi doradcze na rzecz firm zrzeszonych w WZP.

DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE:

WZP jest przekonany, że odpowiedzialność społeczna i dobra ekonomia są ze sobą ściśle powiązane. Firma potrzebuje silnej gospodarki w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania. Gospodarka potrzebuje silnego społeczeństwa, by osiągnąć sukces. Skuteczne kształtowanie przyszłości umożliwia otwarty dialogu z partnerami społecznymi oraz zaangażowanie w różnych perspektywach. Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Wielkopolskiego Związku Pracodawców ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, tel. 61 657 60 51, e-mail: biuro@wzp.org.pl, www.wzp.org.pl.

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH