Aktualności

Postulaty Lewiatana. Lepsze prawo to mniejsze ryzyko prowadzenia firmy

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa – proponuje Konfederacja Lewiatan. To jeden z postulatów pracodawców na nową kadencję parlamentu.

W każdym roku uchwalane są dziesiątki nowych ustaw oraz wydawane lub zmieniane setki rozporządzeń. Wprowadzają one tysiące zmian do przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i gospodarki. Zaczynając od ustaw, które dotyczą nowych sektorów gospodarki (np. związane z OZE), przez regulacje dla konkretnych branż (np. gastronoma, hotelarstwo, motoryzacja, branża odpadowa, budowlana, finansowa), kończąc na przepisach prawa podatkowego i prawa pracy. Większość tych regulacji powstaje w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców. W efekcie firmy wskazują sferę regulacji jako jeden z głównych czynników ryzyka dla prowadzonej przez nich działalności.

Konfederacja Lewiatan oczekuje wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią elementarny poziom poczucia bezpieczeństwa niezbędnego do podejmowania decyzji o rozwoju firm. Pracodawcy proponują, aby rząd dokonywał przeglądu i analizy skutków wprowadzanych zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Elementem przeglądu powinien być także raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Lepsze prawo – propozycje Lewiatana

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez rząd przeglądu i analizy skutków  zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

– obowiązkowe konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących podatków  z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.

– stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6-miesięcznego, okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych

– powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób korzystania z przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

Raport z przeglądu powinien być publikowany, ogólnodostępny i prezentowany przez rząd w Sejmie, Senacie i w Radzie Dialogu Społecznego. Wnioski płynące z przeglądu, powinny być uwzględniane przy tworzeniu programu prac legislacyjnych rządu w kolejnym roku oraz być podstawą do zmniejszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ze szczególną uwagą należy traktować regulacje prawa podatkowego ze względu na ogromną wrażliwość przedsiębiorstw na jego zmiany. Przepisy podatkowe powinny być precyzyjnie i jasno sformułowane, aby zapewnić skuteczne opodatkowanie przy możliwie najniższym koszcie poboru daniny. Niestety, polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych i nieprzyjaznych na świecie. Uchwalone przepisy (często bardzo obszerne) wchodzą w życie bez odpowiedniego vacatio legis. Podatnicy nie mają czasu na zapoznanie się z uchwalanymi przepisami oraz wdrożeniem niezbędnych zmian. Przykładem fatalnie napisanej ustawy, która dramatycznie zaburzyła funkcjonowanie podatników (w szczególności przedsiębiorców) jest tzw. Polski Ład.

– Aby w przyszłości uniknąć niewłaściwie procedowanych ustaw podatkowych i zapewnić podatnikom należytą ochronę ich interesów, proponujemy wprowadzenie obowiązku konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30- dniowego terminu na przedstawienie uwag oraz obowiązkowy co najmniej 6 -miesięczny okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów. Aby mogły wejść w życie w roku następującym po roku ich ogłoszenia, powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 czerwca danego roku – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Ponadto należy stworzyć mechanizm oceny istniejących regulacji podatkowych jako obligatoryjny element podatkowego procesu legislacyjnego, szczególnie istotny w przypadku zmiany obowiązujących rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan