Aktualności

Zmiany w Kodeksie pracy nie mogą utrudniać działalności firm

Tzw. unijna nowelizacja Kodeku pracy wymaga dalszych rozmów. Wzrost liczby dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom, zwiększona liczba wniosków pracowników o zmianę organizacji pracy, więcej kategorii pracowników objętych dodatkową ochroną czy zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich utrudnią pracodawcom organizację pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – uważa Konfederacja Lewiatan, odnosząc się do proponowanych zmian w Kodeksie pracy.

Zdaniem Lewiatana wdrożenie dyrektywy 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej powinno realizować cele założone przez unijnego ustawodawcę, ale jednocześnie uwzględniać specyfikę krajowych rozwiązań, już obowiązujące wysokie standardy informowania pracowników. Rozbudowany i niedoprecyzowany zakres informacji grozi koniecznością przekazywania obszernych opracowań, a każdy błąd pracodawcy będzie zagrożony karą grzywny.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza uzasadnia wyłączenie z nowelizacji kwestii rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Tak istotnemu zagadnieniu należy poświęcić odrębną inicjatywę legislacyjną, poprzedzoną dyskusją partnerów społecznych.

– W zakresie uprawnień rodzicielskich opowiadamy się za wspieraniem łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Niemniej jednak należy uwzględniać wyzwania organizacyjne po stronie pracodawców, szczególnie tych mikro i małych. Prawo do urlopu wypoczynkowego nie powinno być zachowywane w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego. To jest nieuzasadnione obciążenie małych i średnich pracodawców. Tym bardziej, iż urlop wychowawczy nie będzie już związany z wdrożeniem przepisów prawa unijnego – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Tym samym zmiany wymaga art. 155(2) k.p. i przyjęcie, iż okres urlopu wychowawczego prowadzi do obniżenia proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Nie  ma przy tym znaczenia czy urlop wychowawczy jest wykorzystywany przed czy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku.

Poprawienia wymaga katalog czynów zagrożonych karą grzywny. Brakuje elektronizacji wniosków, oświadczeń w zakresie rozwiązań dotyczących czasu pracy. Należy dążyć do ujednolicenia przepisów Kodeksu pracy  dotyczących wniosków i oświadczeń. Zasadnie wprowadza się elektronizację przy uprawnieniach rodzicielskich, w przyszłości stosowaniu pracy zdalnej, ale brakuje jej  przy czasie pracy.