Aktualności

Postulaty Lewiatana. Poprawić warunki zawierania i egzekwowania umów

Poprawa warunków zawierania i egzekwowania zawartych już umów jest ważna dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. W tym celu w nowej kadencji parlamentu konieczne jest usprawnienie systemu sądownictwa, egzekucji komorniczej, umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami czy lepszy przepływ informacji gospodarczej – uważa Lewiatan.

Zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać,  jest kluczowa dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W różnych formach znajduje ona odzwierciedlenie we wskaźnikach czy indeksach ekonomicznych (m.in. The Index of Economic Freedom czy Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski).

– Dzięki tej zasadzie ograniczany jest koszt związany z szukaniem partnera biznesowego, zawieraniem umowy, a w końcu jej realizacją i dochodzeniem na drodze sądowej. Aby udoskonalić mechanizmy wspierające zawieranie i egzekwowanie umów konieczne jest m.in. usprawnienie systemu sądownictwa, egzekucji komorniczej, czy uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.

Propozycje Lewiatana:

  • usprawnienie systemu sądownictwa.
  • usprawnienie egzekucji komorniczej.
  • uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów, które nie wymagają procesu sądowego, w tym mediacji i arbitrażu.
  • usprawnienie przepływu informacji gospodarczych, kluczowych dla weryfikacji kontrahenta, jak i przeciwdziałania zatorom płatniczym.
  • umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami i ułatwienia w zawieraniu umów.
  • zapewnienie, aby projektowane przepisy dotyczące dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami obowiązkowo były poprzedzone ekonomiczną analizą prawa oraz wiarygodnymi konsultacjami publicznymi.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona