Aktualności

Porozumienie między administracją publiczną i biznesem dotyczące biogazu i biometanu

• Dzisiaj podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu między administracją publiczną i biznesem, a także środowiskiem nauki.
• Sygnatariusze porozumienia, w tym Konfederacja Lewiatan,  zadeklarowali współpracę na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, wspierania maksymalizacji local content oraz promocji eksportu towarów i usług firm z lokalnego łańcucha dostaw na rynkach zagranicznych.

Ze strony administracji publicznej inicjatorem porozumienia z organizacjami gospodarczymi jest minister klimatu i środowiska wraz z ministrami rolnictwa i rozwoju wsi, aktywów państwowych, edukacji i nauki oraz rozwoju i technologii.

– Wykorzystanie potencjału sektora biogazowego przyczyni się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Zapewnieni bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz dywersyfikację źródeł energii. Wytwarzanie energii z biogazu jest jednym z elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko – i zeroemisyjnym oraz dywersyfikacji krajowej struktury źródeł wytwarzania energii – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Dlatego niezwykle istotne jest podjęcie wspólnych działań przez administrację rządową oraz przedstawicieli branży biogazowej i biometanowej, zmierzających do zdynamizowania rozwoju sektora wytwarzania biogazu z wykorzystaniem dostępnej bazy surowcowej, a w przyszłości także produkcji biometanu. Od dawna zwraca na to uwagę Rada OZE Konfederacji Lewiatan – podkreśla Dorota Zawadzka – Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, w tym dążenie do redukcji emisji CO2 oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wskazują na potrzebę podjęcia skoordynowanych działań na rzecz rozwoju sektora biogazu oraz jego wykorzystania w produkcji biometanu.

Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2040 r”., krajowe zużycie gazu ziemnego będzie wzrastać. Obecnie wynosi ono ponad 18 mld m3, a krajowe wydobycie pokrywa jedynie ok. 22% zapotrzebowania na to paliwo. Jednocześnie potencjał wytwarzania biogazu i biometanu w Polsce w oparciu o krajowe surowce jest relatywnie wysoki.

System instalacji biogazowych, ze względu na ich specyfikę pracy, może stanowić jeden z kluczowych elementów bilansowania sieci energetycznych i gazowych, w szczególności w aspekcie zwiększającej się roli instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz rosnącego zapotrzebowania na energię po stronie odbiorców. Moc zainstalowana w instalacjach biogazowych w Polsce wynosi obecnie ponad 256 MW (dane za rok 2020: Urząd Regulacji Energetyki), z czego około 120 MW w instalacjach biogazu rolniczego (dane za rok 2020: Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa).

Wśród najważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą produkcja i wykorzystanie biogazu oraz biometanu, należy wymienić wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenie uzależnienia od importu surowców energetycznych poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów biomasy możliwej do zagospodarowania w biogazowniach i biometanowniach.

Równie ważny jest wpływ rozwoju biogazowni na terenach wiejskich na zwiększenie rentowności branży rolniczej i jej innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, poprzez prowadzenie produkcji w sposób zrównoważony z większym poszanowaniem środowiska naturalnego.