Szkolenia, Wieści z firm

Jak nie stracić dotacji już na starcie – zasady prawidłowej realizacji projektu z poddziałania „Badania na Rynek”, warsztaty szkoleniowe, 25 stycznia

Jak nie stracić dotacji już na starcie – zasady prawidłowej realizacji projektu z poddziałania „Badania na Rynek”.

Grupa docelowa:

Podmioty, które realizują bądź zamierzają przystąpić do realizacji projektu z Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności prawidłowego uruchomienia oraz realizacji projektu wraz z przekazaniem materiałów.

Formuła, termin i cena szkolenia:

Zdalne w trybie online, w dniu 25 stycznia 2022r., godz. 10:00-12:30bezpłatnie.

Zgłoszenia:

Chęć udziału w szkleniu prosimy kierować na adres mailowy m.jesiolowska@ecdf.pl do dnia 19.01.2022r.

P r o g r a m    s z k o l e n i a

I. Rozpoczęcie realizacji projektu i okres kwalifikowalności wydatków –  W jakim okresie mogę ponosić wydatki?

II. SL2014 – Jak się komunikować z Instytucją?

III. Wybór dostawców/wykonawców – Jak prawidłowo wybrać dostawcę/wykonawcę?

IV. Tryb i forma składania wniosków o płatność – Jak rozliczyć poniesione wydatki?

V. Tryb i zakres wprowadzania zmian w projekcie – Jakich zmian mogę dokonać w projekcie?

VI. Kontrola projektu – Jak przez nią przejść ?

VII. Promocja projektu – Jakie podejmować działania promocyjne?

VIII. Trwałość Projektu – Jakie mam obowiązki w okresie trwałości Projektu?

IX. Tryb i warunki rozwiązania umowy oraz wstrzymanie dofinansowania – Dlaczego Instytucja może rozwiązać umowę?