Aktualności

Finanse dla Rozwoju 2023 – jak wspierać MŚP?

Przedsiębiorcy sektora MŚP mają dostęp do licznych narzędzi wspomagających rozwój biznesu. Podczas konferencji Finanse dla Rozwoju 2023, zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zaprezentowano programy wsparcia dla małych i średnich firm.

Partnerzy wydarzenia udostępnili informacje na temat instrumentów finansowych, takich jak dotacje, pożyczki, inkubatory i akceleratory, które mogą pomóc startupom w osiągnięciu sukcesu. Przedsiębiorcy zyskali wiedzę na temat dostępnych programów wsparcia, opcji finansowania oraz nawiązali cenne biznesowe kontakty.

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, który zainaugurował wydarzenie, podkreślił, że polska gospodarka okazała się relatywnie odporna na kryzysy będące następstwami pandemii i agresji Rosji na Ukrainę. Wskazał, że krajowi przedsiębiorcy – pomimo licznych wyzwań – osiągnęli zadowalające wyniki. Dodał, że istnieje realna szansa na szybki wzrost w okresie najbliższych 2-3 lat i zachęcił uczestników do zwiększenia zainteresowania instrumentami finansowymi rozwoju firm oraz rozważenia inwestycji na Ukrainie, wskazując na rosnące możliwości handlowe i partnerskie relacje z tym krajem.  „Mam nadzieję, że zdobyta dziś wiedza będzie dla Państwa impulsem do rozwijania działalności” – podkreślił.

Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w MFiPR powiedziała, że jednym z narzędzi, z którego skorzystać mogą firmy w Polsce jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to szansa dla przedsiębiorców z całego kraju na tworzenie innowacyjnych projektów, na realizację których przeznaczono około 8 mld euro.

„Mamy ofertą dla startupów, organizacji i zespołów badawczych, instytucji otoczenia biznesu i klastrów. Staraliśmy się objąć wsparciem wszystkie podmioty, których aktywność sprzyja budowaniu nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki” – powiedziała Patrycja Zeszutek. Z kolei Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, podkreśliła, że dla wspierania przedsiębiorczości w Polsce, istotne jest kontynuowanie inwestycji bezpośrednich, infrastrukturalnych i tworzenie funduszy wspierających innowacyjne firmy.

Dynamiczny rozkwit firm możliwy jest także dzięki dostępności dedykowanych programów kredytowania. Mateusz Olszak, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego przypomniał, że BGK skupia się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i oferuje różnorodne programy wsparcia dla polskich przedsiębiorców takie jak kredyty obrotowe, inwestycyjne, gwarancje zabezpieczające kredyty oraz programy pożyczkowe, takie jak kredyt technologiczny i ekologiczny.

Karolina Król-Skowyrska, Manager w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podkreśliła rolę jaką w lokowaniu i rozwijaniu inwestycji w Polsce pełni PAIH. Poza doradztwem lokalizacyjnym, którym zajmuje się przywołany departament, agencja dostarcza również informacji rynkowych i danych makroekonomicznych oraz identyfikuje potencjalnych partnerów biznesowych i instytucje badawcze. Oferuje także wsparcie w kontaktach z administracją na szczeblu lokalnym i centralnym oraz w komunikacji dotyczącej inwestycji, udostępniając narzędzia takie jak generator ofert inwestycyjnych. Agencja jest również operatorem grantów rządowych oraz obsługuje ścieżkę wizową w ramach programu Poland Biznes Harbor dla pracowników branży IT.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśla z kolei znaczenie funduszy europejskich dla polskich firm.  Aneta Zielińska-Sroka, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP zwróciła uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa mogą skorzystać z blisko 5 miliardów złotych dofinansowania celem zwiększenia konkurencyjności i przezwyciężenia barier finansowych i administracyjne. Biznesowi dedykowane są między innymi programy dotyczące funduszy europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Rozwoju Społecznego i Polski Wschodniej, które oferują wsparcie finansowe i mentorowanie dla startupów na różnych etapach rozwoju.

W ramach konferencji odbyła się także debata “Ścieżki finansowania dla start-upów: Strategie pozyskiwania kapitału na początkowym etapie biznesu”, w której udział wzięli Marek Garniewski, Prezes Zarządu w ORLEN VC, Krzysztof Mazur, Manager Inwestycyjny w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Greg Albrecht, założyciel Albrecht&Partners, Adrian Migoń, Prezes, Youth Business Poland oraz Dawid Paczka, Prezes Emiteo.

Prelegenci zgodnie podkreślali, że obecnie perspektywy finansowania startupów w Polsce są zadowalające. Dotyczy to w szczególności wczesnego etapu rozwoju firm, czyli okresu, w którym – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – w największym stopniu narażone są one na upadłość. Utrudnienie mogą stanowić dziś wysokie stopy procentowe, które negatywnie wpływają na relacje między startupami, a inwestorami, skutecznie zniechęcając do lokowania kapitału w małych, choć często perspektywicznych, przedsiębiorstwach. Stąd szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście rola jaką pełnią środki publiczne.

***