Aktualności, Wieści z firm

Beyond.pl pierwszym polskim dostawcą usług data center i cloud realizującym 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Beyond.pl oficjalnie ogłasza swoje zaangażowanie w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dostawca usług data center i cloud w 100% zasilany zieloną energią jako pierwszy w polskiej branży ICT zobowiązuje się w swojej działalności kontrybuować we wszystkich celach ONZ. 

W 2015 roku podczas szczytu w Nowym Jorku kraje członkowskie ONZ podpisały i przyjęły dokument „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” będący planem działania na rzecz ludzi, planety, dobrobytu oraz powszechnego pokoju i wolności na świecie.

Agenda 2030 zdefiniowała 17 celów skupionych wokół pięciu obszarów określonych jako 5xP, czyli ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Do osiągniecia założeń Agendy przyczyniać mogą się nie tylko kraje, ale także biznes, NGO, nauka oraz wszyscy obywatele.

Poprawić świat

Odpowiedzialność społeczna, środowiskowa i biznesowa od zawsze była wpisana w DNA Beyond.pl. Aktualnie firma została pierwszym polskim dostawcą usług data center i cloud, który zobowiązuje się kontrybuować w realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (w skrócie SDG, z ang. Sustainable Development Goals).

– Zmiany zachodzące na świecie dotyczą  wszystkich płaszczyzn naszego życia. Zerojedynkowy rachunek zysków i strat oparty na wskaźnikach pieniężnych tu i teraz, który warunkował wiele decyzji biznesowych i aspektów prowadzenia działalności, musi się skończyć. Skupiając się na krótkoterminowych zyskach przerzucamy koszt zaniedbań na przyszłe pokolenia. Doprowadziło to do negatywnych przemian środowiskowych, społecznych, braku pokoju na świecie czy powstawania gigantycznych nierówności. W procesie odwracania tych negatywnych zmian powinien brać czynny udział każdy biznes. Tym bardziej firmy dostarczające rozwiązania w nowoczesnych technologiach, które stały się ważnym elementem naszego życia mogą odegrać ogromną rolę w niwelowaniu tych niedociągnięć. Rozwój sektora IT swoimi decyzjami może przyśpieszyć spirale albo ją odwrócić. My chcemy ją odwrócić. – wyjaśnia Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Branża IT musi zacząć działać

Zdaniem Beyond.pl branża IT powinna w większym stopniu angażować się na rzecz Celów ONZ. Niestety, powyższe podejście jeszcze nie stało się rynkowym standardem. Obecnie w polskim sektorze IT jedynie 11% organizacji podchodzi strategicznie do kwestii zrównoważonego rozwoju — wynika z raportu „Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa firm technologicznych” opublikowanego w lutym 2022 roku.

Raport przygotowany przez Inspired oraz InCredibles podsumowuje działania ponad 400 polskich firm IT. Wnioski analityków nie napawają optymizmem. Tylko 5% przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii mierzy swój ślad węglowy. Co trzecia firma segreguje odpady na pięć lub więcej frakcji. Natomiast w kwestii wpływu społecznego, 34% firm z branży IT nie realizuje działań i nie przeznacza czasu pracy swoich pracowników na inicjatywy pro bono lub low bono.

Pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących lub zwierząt regularnie (tzn. minimum raz na kwartał) realizuje tylko 23% polskich firm IT. Tylko co trzecia posiada kodeks etyki, a co piąta nie jest pewna, czy w ich przypadku można mówić o jakimkolwiek podobnym dokumencie.

Procesy legislacyjne rządów trwają bardzo długo. To biznes musi przejąć inicjatywę w kształtowaniu nowych standardów działania. Powinno kierować nami racjonalne myślenie, realne możliwości czynienia zmian w perspektywie długofalowej. Aby Beyond.pl mógł do każdego celu ujętego w Agendzie 2030 kontrybuować zdefiniowaliśmy bardzo precyzyjne działania oraz daliśmy możliwości naszym pracownikom, by uwolnili swoją kreatywność i wskazali kierunek w którym chcą, aby firma podążała.   Jesteśmy gotowi, by dokonać transformacji filozoficznej prowadzenia biznesu, by wspólnie zadbać o przyszłość kolejnych pokoleń.   – komentuje Wojciech Stramski

Wsparcie biznesu w dążeniu do realizacji wszystkich 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ wymaga na poziomie firmy ścisłej współpracy właściciela oraz zarządu, którzy od samego początku powinni w pełni zaangażować się w  definiowanie filozofii prowadzenia biznesu i strategii funkcjonowania. Wymagane jest też zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy aktywnie uczestniczą zarówno w procesie kreacji, jak i realizacji poszczególnych zadań. A firma musi im dać na to czas.

W Beyond.pl proces wdrażania projektu poprzedzony był spotkaniami online z wszystkimi pracownikami oraz zarządem, które przybliżały główne założenia Agendy 2030 oraz określały odpowiedzialność firmy w jej realizacji.  Po szkoleniu każdy z pracowników wypełniając ankietę miał możliwość podzielenia się pomysłami, które chciałby aby firma realizowała w ramach projektu 17 Celów.  Bardzo ważnym elementem ankiety była również sekcja związana z inspiracjami  i osobistymi przykładami działań, które pracownicy sami realizują  w swoim prywatnym czasie. Na bazie zebranych pomysłów powstał wewnętrzny dokument, określający działania, które będą wdrażane w życie na każdym etapie działalności Beyond.pl, zarówno tej wewnętrznej jaki zewnętrznej.

W Beyond.pl jesteśmy świadomi, że powierzchowne działania nie wystarczą. Potrzebna jest szeroka perspektywa i dociekliwość. Od samych siebie, ale także od naszych dostawców i partnerów będziemy oczekiwać podobnej postawy. To pomoże nam jako firmie zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów SDG. Biznes to nie tylko jakie postawy wymagamy od siebie ale też od całego środowiska w którym funkcjonujemy.  – dodaje Stramski.

Odpowiedzialność biznesu

Nie są to pierwsze działania, które Beyond.pl podejmuje na rzecz lepszego jutra. Beyond.pl dołączył do Paktu Neutralności Klimatycznej Centrów Danych. Jest to oddolna inicjatywa, działająca na zasadzie samoregulacji. Pakt ma pomóc w ograniczaniu śladu węglowego generowanego przez sektor data center oraz wesprzeć działania w zakresie budowy ekologicznej i neutralnej klimatycznie infrastruktury.

W 2021 roku firma została jedynym z Polski członkiem-założycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji, której głównym celem jest wspieranie idei zielonego ładu w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Członkowie-założyciele EGDC reprezentujący firmy z sektora ICT zobowiązali się do znacznego zmniejszenia swojego śladu węglowego do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.

Beyond.pl od lat stawia na zrównoważony rozwój, a od 2020 roku zasila swoją infrastrukturę wyłącznie zieloną energią, co potwierdzają posiadane gwarancje pochodzenia. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze współczynnik zużycia energii PUE w Data Center 2 osiąga najniższy w Polsce poziom 1.2., a ciepło powstałe w wyniku prac urządzeń zużywane jest do ogrzewania części biurowej kampusu Beyond.pl.

O lepszą przyszłość

Każdy z nas może przyczyniać się do realizacji chociażby jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To od nas zależy, czy chcemy pomagać w kwestii poprawy jakości środowiska naturalnego, innowacyjności czy edukacji. Nawet najmniejsza zmiana dokonywana oddolnie może mieć bardzo duży wpływ na przyszłość i nasze otoczenie.

Polska obecnie zajmuje 15. miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030. Badaniom stopnia spełnienia celów w 2021 roku objęto 165 ze 195 państw członkowskich ONZ. Za mierzenie postępów w wypełnieniu Agendy 2030 w Polsce odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny.