Aktualności

Zbyt mało czasu, aby przygotować się do raportowania JPK_CIT 

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz nieścisłości co do danych, które należy przekazać w ramach struktury. Termin wejścia w życie nowych obowiązków powinien zostać przesunięty na 1 stycznia 2026 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zakończył się kolejny etap konsultacji publicznych nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR_PD oraz  wyodrębnionej struktury JPK_ST oraz nowej wersji projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan i tym razem przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK, które pomimo pewnych modyfikacji dalej okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Odroczenie terminu wejścia w życie JPK_CIT

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_CIT będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Do prawidłowego wdrożenia JPK_CIT konieczne jest odpowiednio wczesne opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK. Okres ten jest wymagany, aby w pierwszej kolejności dostawcy systemów księgowych mieli czas na opracowanie rozwiązań zgodnych z finalną schemą, a następnie, aby podatnicy mieli czas na wprowadzenie tych rozwiązań w ramach swoich systemów księgowych i ich przetestowanie.

Wciąż wiele niejasności

Pomimo, iż Ministerstwo Finansów uwzględniło część uwag zgłoszonych podczas pierwszego etapu konsultacji projektu rozporządzenia to dalej wśród przedsiębiorców pozostaje wiele wątpliwości co do możliwości technicznych i istotności przekazywanych danych. Jedna z najważniejszych zmian polega na fakultatywnym podawaniu części danych w pierwszym roku podatkowym obowiązywania rozporządzenia tj:

– numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany,
– numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany do dnia przekazania księgi,

– danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– wysokości różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
– znaczników identyfikujących konta ksiąg wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta ksiąg – w przypadku podatników stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Zdaniem Lewiatana wdrażanie obowiązków stopniowo w dwóch fazach jest nieefektywne i stanowi znaczne utrudnienie operacyjne, szczególnie dla dużych podmiotów, które wprowadzają szereg tego rodzaju wymogów w skali międzynarodowej. Wynika to z faktu, że zasoby ludzkie i techniczne są angażowane w kolejne projekty, przez co powrót do wcześniejszego, częściowo nieukończonego procesu wiąże się ze znacznym skomplikowaniem organizacyjnym i nieefektywnością. W rezultacie takie firmy mogą stanąć przed koniecznością wdrożenia całości regulacji (także elementów fakultatywnych) do daty wejścia w życie przepisów rozporządzenia czyli przy zbyt krótkim dostępnym czasie na przygotowanie się do tak rewolucyjnych zmian.

Uproszczenia wymogów w praktyce

W projekcie rozporządzenia  przewidziano również pewne uproszczenia dla wybranych sektorów tj. banków, zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dla tych konkretnych dostawców oraz
w przypadku ściśle wskazanych  transakcji nie będzie wymogu wskazywania NIP nabywcy. Uważamy że takie, uproszczenie ma sens o ile zostanie rozszerzone na innych dostawców usług masowych – np. energetykę. Ponadto, należy zauważyć, że wyłączenie dotyczy tylko bardzo wąskiej części działalności wskazanych przedsiębiorców poprzez odwołanie się do konkretnych definicji w ustawach szczególnych a pomija inne bardzo istotne obszary tej działalności tj. bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej np. udzielania kredytów i pożyczek, usługi geolokalizacji, usługi elektroniczne, usługi telewizji itp. Sytuacja taka spowoduje, że w praktyce zastosowanie tego wyłączenia będzie w większości przypadków niemożliwe albo nieznaczne.

Techniczne możliwości przesyłania danych

– Pragniemy również zwrócić uwagę ma możliwości techniczne przesłanie plików JPK_KR_PD, JPK_ST o dużej pojemności na wskazany przez Ministerstwo Finansów zasób. Obecnie, dla porównania przy raportowaniu JPK_VAT obowiązuje limit przesyłu plików 100 MB, co skutkuje koniecznością podziału pliku JPK_VAT za jeden miesiąc np. na klika części.  Wskazane zatem byłoby potwierdzenie technicznej możliwości przesyłania plików JPK_KR_PD, JPK_ST o wielkości np. do 10- 20 GB, bez konieczności ich podziału. Z uwagi również na ilość danych przesyłanych przez dużych podatników wskazane jest wprowadzenie możliwość przekazywania dzienników za okresy krótsze niż rok np. dzienne, miesięczne – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Lewiatan apeluje do resortu finansów, aby przeanalizował możliwość odroczenia wejścia w życie JPK_CIT, bowiem przy wciąż trwających pracach przy KSeF oraz braku ostatecznej wersji schemy JPK_KR_PD oraz JPK_ST podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim czasie.