Szkolenia

Zaproszenie na konferencję online nt. „Prawo dla przedsiębiorców” pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP, 7 grudnia

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców” pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP, która odbędzie się w dniu 7  grudnia 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszej edycji, Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, ze szczególnym udziałem i zaangażowaniem pracowników oraz doktorantów Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu, a także zespołu Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu. Mając na uwadze dalszą wolę współpracy i jednocześnie wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy, Komitet Organizacyjny postanowił ponownie połączyć potencjał naukowy oraz praktyczne doświadczenia Rzecznika MŚP.

Jako temat przewodni II Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu Prawo dla przedsiębiorców wybrano „wsparcie państwa na rzecz MŚP”. W ocenie Komitetu Organizacyjnego pomoc państwa udzielana w celu niwelowania skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 stanowi obecnie niezwykle doniosłe zagadnienie, zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia. W doktrynie nadal brakuje pogłębionej analizy dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego w tym zakresie, jak również ocen dotyczących stosowania prawa przez organy administracji publicznej, czy też badań orzecznictwa, które kształtuje się na kanwie spraw związanych ze wsparciem przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W rezultacie stwarza to niezwykle atrakcyjną i jednocześnie potrzebną społecznie tematykę badań w obszarze publicznego prawa gospodarczego. Dlatego też temu problemowi zostanie poświęcony pierwszy panel Konferencji zatytułowany „Pomoc kryzysowa”.

Z drugiej strony przed przedsiębiorcami pojawia się perspektywa dodatkowego dofinansowania ich działalności z Krajowego Planu Odbudowy, a także z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 r. Dlatego też jednym z celów Konferencji jest próba usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy na temat potencjalnych możliwości finasowania projektów rozwojowych. Mając na uwadze powyższe, do udziału w Konferencji zaproszono zarówno przedstawicieli instytucji zarządzających i monitorujących system wsparcia, jak również beneficjentów środków rozwojowych oraz podmioty zaangażowane we wsparcie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów UE. Tym zagadnieniom zostanie poświęcony drugi panel Konferencji pt. „Pomoc na rozwój”.

Szczególne miejsce w tegorocznej edycji Konferencji przewidziano dla przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którzy zaprezentują praktyczne doświadczenia swoich członków. W ten sposób Komitet Organizacyjny pragnie odpowiedzieć na sugestie ze strony przedsiębiorców, aby stworzyć dla nich przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz podjęcia merytorycznego dyskursu. W tym celu wyodrębniono trzeci panel, pt. „Wsparcie na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców – praktyczne doświadczenia i wyzwania na przyszłość”.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, na terenie Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu będą obecni wyłącznie prelegenci, organizatorzy oraz zaproszeni goście.

Rejestracja na wydarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl/prawo-dla-przedsiebiorcow. Wszelkie pytania dotyczące tego przedsięwzięcia prosimy kierować na adres konf.msp@amu.edu.pl.

Zapisy do 5 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.