Szkolenia, Wieści z firm

Zapraszanie na spotkanie ZUS „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (…)”, 10 lutego

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy na spotkanie

 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego (Unia Europejska, UOG, Szwajcaria) – warunki i dokumentowanie

w dniu 10.02.2022 r.,  godzina 11.00 – 13.00.

Prowadząca: Anna Chuda.


Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Obowiązujące akty prawne  w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 2. Przepisy wspólnotowe dotyczące osób wykonujących pracę/działalność za granicą,  a polskie przepisy krajowe.
 3. Pojęcie pracownik  i osoba wykonująca pracę na własny rachunek zgodnie z prawem wspólnotowym.
 4. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do osób wykonujących tymczasowo pracę/działalność za granicą?
 5. Jaki kryteria musi spełniać pracownik, aby miały do niego zastosowanie przepisy art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004?
 6. Jakie kryteria musi spełniać pracodawca delegujący?
 7. Jakie kryteria musi spełniać osoba przenoszącą czasowo działalność do innego państwa UE aby miały zastosowanie przepisy art.12 ust.2 rozporządzenia 883/2004?
 8. Porozumienia dotyczące wyjątków,  gdy  warunki delegowania nie są spełnione.
 9. Wykonywanie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich, stosowanie zasad szczególnych określonych przepisami  art.13 ust.1 rozporządzenia 883/2004.
 10. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do osoby wykonującej działalność na własny rachunek zwykle w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE? Stosowanie przepisów  art.13 ust.2 rozporządzenia 883/2004.
 11. Jakie wskaźniki decydują o ustawodawstwie dla osoby wykonującej pracę najemną lub działalność na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach?
 12. Praca najemna oraz działalność na własny rachunek  w dwóch różnych państwach członkowskich.
 13. Ustawodawstwo tymczasowe.
 14. Uzyskanie zaświadczenia o stosowaniu ustawodawstwa polskiego na formularzu A1.
 15. Rodzaje  wniosków o wydanie zaświadczenia na formularzu A1, zasady wypełnienia, dodatkowe dokumenty składane przez wnioskodawców.
 16. Stosowanie przepisów rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 do obywateli państw trzecich (obywateli spoza UE).
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1  dla obywatela państwa trzeciego jakie dokumenty dołączyć do wniosku.
 18. Ustalanie ustawodawstwa właściwego w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytania po 31.12.2020 r.

Link do rejestracji:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego