Aktualności, Wieści z firm

Ścieżka SMART – ruszają dotacje na innowacje

7 lutego br. ogłoszono pierwsze konkursy dotacyjne w ramach Ścieżki SMART o łącznym budżecie ponad 5 miliardów PLN. Ścieżka SMART to program kompleksowego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Instrument jest dostępny zarówno dla MŚP, jak i dużych firm.

Ścieżka SMART – podstawowe założenia programu

Ścieżka SMART wspiera przedsięwzięcia innowacyjne. Projekty mogą dotyczyć opracowania lub wdrożenia innowacji. Instrument charakteryzuje kompleksowość i budowa modułowa. W ramach jednego projektu przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na innowację oraz dobrane według swoich potrzeb moduły dodatkowe – infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację czy kompetencje. W jednym przedsięwzięciu można będzie sfinansować więc kilka obszarów niezbędnych do rozwoju firmy.

Ścieżka SMART skierowana jest do przedsiębiorców z całej Polski, zarówno mikro, małych i średnich (MŚP), jak i dużych.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą zawrzeć w projekcie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych – prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji. Realizacja pozostałych modułów jest dobrowolna.

Duże przedsiębiorstwa mają natomiast zawsze obowiązek realizacji modułu dotyczącego prowadzenia prac B+R. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe mogą dodatkowo uzupełnić o dowolną liczbę pozostałych modułów fakultatywnych, w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Moduły w Ścieżce SMART w pigułce

Moduł B+R – dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie – w zależności od statusu przedsiębiorstwa – do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku ujęcia w projekcie modułu B+R musi stanowić on co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Dodatkowo w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi wynieść 1 mln PLN.

Moduł Wdrożenie innowacji – dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów, usług, procesów. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja warunkowa – częściowo zwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Infrastruktura B+R – dofinansowanie na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową niezbędną do realizacji agendy badawczej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Cyfryzacja – dofinansowanie na inwestycje związane zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (cyfryzacja produkcji, procesów, produktów). Innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.

Moduł Internacjonalizacja – dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 50% kosztów netto. Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Moduł Kompetencje – dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu. Nabywanie nowych kwalifikacji, szkolenia. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Ścieżka SMART – kryteria wyboru projektów

Głównym celem Ścieżki SMART jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Kluczowym kryterium obligatoryjnym w każdym przypadku będzie więc weryfikacja nowości opracowywanej lub wdrażanej innowacji. Innowacja musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Oceniający weryfikować będą także istotę każdego modułu i jego wykonalność, sprawdzą potencjał Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia, przeanalizują kwalifikowalność wydatków oraz zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu. Wszystkie te elementy będą musiały zostać ocenione pozytywnie, aby projekt miał szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto każdy projekt będzie musiał uwzględniać aspekty środowiskowe.

Przedsięwzięcia będą także oceniane pod kątem komplementarności poszczególnych modułów oraz spójności założeń projektu ze strategią przedsiębiorstwa. Nie jest jednak wymogiem, aby projekty miały charakter linearny – tj. taki, w którym poszczególne działania są ze sobą powiązane i następują po sobie (np. opracowanie innowacji, a następnie jej wdrożenie). Dopuszcza się także możliwość wsparcia projektów nielinearnych, które dotyczą różnych niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć rozwojowych.

Które przedsięwzięcia będą miały największe szanse na pozyskanie dofinansowania? Te, które w ramach projektu uwzględniać będą:

  • – realizację modułu B+R,
  • – innowacje na poziomie kraju z potencjałem do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku,
  • – ekoinnowacje na poziomie kraju,
  • – innowacje cyfrowe na poziomie kraju,
  • – innowacje społeczne,
  • – współpracę z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową.

Zapisy waloryzacyjne w umowie o dofinansowanie – ochrona przed inflacją i wzrostem cen

Planowanie wielomodułowych przedsięwzięć w perspektywie np. 4-5 jest z pewnością ryzykowne w kontekście niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie wartości wydatków mogą w tym czasie ulec znaczącym zmianom. We wzorze umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART uwzględniono zapisy minimalizujące to ryzyko. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości dofinansowania np. w przypadku zmiany cen towarów i usług związanych z realizacją projektu. Poziom zmiany ceny uprawniający do zmiany wysokości dofinansowania ustalono na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych towarów i usług z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o zmianę wysokości kosztów będzie można jednak złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wnioski o dofinansowanie do PARP i NCBR

W ramach ogłoszonych konkursów wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r.

MŚP składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Alokacja na pierwszy konkurs to aż 4,45 mld PLN.

Duże przedsiębiorstwa składają wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Alokacja na pierwszy konkurs to 667 mln PLN.

Kolejne rundy naborów uruchamiane będą w ciągu roku, aż do 31 października 2023 r.

Instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Bądź SMART, czyli jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania

W ramach ogłoszonego naboru dla MŚP alokacja wynosi aż 4,45 mld PLN. Przy takim budżecie wszystkie pozytywnie ocenione przedsięwzięcia będą mogły otrzymać dofinansowanie. W kolejnych rundach dostępna alokacja będzie już pięciokrotnie mniejsza – niecałe 900 mln PLN. Przedsiębiorcy będą więc musieli walczyć o pozyskanie jak największej liczby punktów w kryteriach rankingujących. Niewykluczone więc, że w kolejnych rundach Ścieżki SMART wsparcie będą mogły otrzymać wyłącznie przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe – z uwagi na znaczne preferencje punktowe. Bądź SMART i złóż wniosek do 12 kwietnia!

KONTAKT

Rafal Leszczynski

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia o wartości min. 1 mln PLN netto.

Rafał Leszczyński (Menadżer Sprzedaży)

r.leszczynski@ecdf.pl

784 090 376