Aktywność Związku

Przedsiębiorcom nadal ciąży pandemia Covid-19

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie – podał dzisiaj GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan
Przedsiębiorcom nadal ciąży pandemia, kolejne warianty koronawirusa i związana z tym niepewność co do przyszłości – wynika z grudniowego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury. Większość obszarów odnotowuje pogorszenie składowych dotyczących najbliższej przyszłości natomiast w przypadku obecnych odczuć przedsiębiorców przeważa pogorszenie lub brak zmian wskaźników.

Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja. Jest to jednocześnie grupa przedsiębiorców, która w najmniejszym stopniu doświadcza obostrzeń pandemicznych. Co nie jest zaskakujące najbardziej pesymistycznie obecną i przyszłą sytuację oceniają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Grudniowe badanie koniunktury zostało rozszerzone przez GUS o pytania dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na sytuację przedsiębiorstw. Wyniki nie są zaskakujące. Blisko 2/3 firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej uważa, że skutki pandemii są dla nich poważne i zagrażające działalności firmy. Przedsiębiorcy z tej branży oceniają, że pandemia przyniesie im o 1/4 mniejszą sprzedaż niż gdyby jej nie było. Na drugiej stronie skali, choć również wysoko, znajduje się budownictwo, gdzie negatywne skutki koronawirusa odczuwa co piąty przedsiębiorca.

W danych GUS można również odnaleźć potwierdzenie tezy o dość dużej adaptacyjności przedsiębiorstw i odporności na obostrzenia. Większość branż ocenia, że przy wprowadzanych obostrzeniach jest w stanie przetrwać na rynku powyżej 6 miesięcy.