Ziemski Biznes – Umowy o pracę na czas określony po zmianach

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy [1], która wprowadza m.in. istotne zmiany w zawieraniu oraz wypowiadaniu umów o pracę na czas określony.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zmieniony art. 25 §1 k.p. określa, iż umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Z ustawowego katalogu umów o pracę „znikają” więc umowa na czas wykonania określonej pracy oraz umowa na zastępstwo. Nie oznacza to w żadnym razie, że umowy takie nie będą mogły być zawierane. Zgodnie z nowymi przepisami są to wyłącznie pewne podtypy umów na czas określony.

Zasada 33 i 3

Dotychczas maksymalny dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony nie był formalnie ograniczony. Po nowelizacji maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony u danego pracodawcy wyniesie 33 miesiące. Drugie ograniczenie dotyczy liczby umów, których u danego pracodawcy nie może być więcej niż trzy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pomiędzy tymi umowami będą występowały jakiekolwiek przerwy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie wspomnianego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy (np. poprzez zawarcie aneksu) uważa się za zawarcie nowej umowy o pracę na czas określony, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie.

Wyjątki

Umowa o pracę na czas określony będzie mogła być zawarta na czas dłuższy niż 33 miesiące, a także strony będą mogły zawrzeć więcej niż 3 umowy na czas określony w następujących przypadkach:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
  • jeżeli zawarcie takich umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Dodatkowo w okolicznościach, o których mowa w pkt 4) powyżej, pracodawca zobowiązany będzie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy na czas oznaczony wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Istotne zmiany wprowadzono również w zasadach wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Warto przypomnieć, że dotychczas wypowiedzenie takich umów było dopuszczalne w sytuacji, gdy umowa była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 6 miesięcy i umowa przewidywała możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Po nowelizacji okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i na czas określony będzie tożsamy – uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wyniesie:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przepisy przejściowe

Istotne znaczenie mają przepisy przejściowe, wskazujące tryb postępowania, co do umów zawartych przed wejściem w życie „nowych przepisów”.

Zgodnie z regulacją przejściową, w przypadku gdy strony zawarły umowę na czas określony do 6 miesięcy lub dłuższy, w której nie przewidziano możliwości jej rozwiązania z zachowaniem 2- tygodniowego okresu wypowiedzenia, a trwającej w dniu wejścia w życie „nowych przepisów”, w zakresie dopuszczalności jej wypowiedzenia należy stosować dotychczasowe przepisy. De facto więc umowa ta nie będzie podlegała wypowiedzeniu. Zakończy się z upływem okresu na jaki została zawarta

Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały „nowe przepisy”. Umowy takie będą mogły zostać wypowiedziane z zachowaniem okresów wypowiedzenia właściwych dla umów na czas nieokreślony (w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy, stosowane będą okresy wypowiedzenia: 2 -tygodniowy, 1- miesięczny lub 3- miesięczny).

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, których wypowiedzenie następuje , począwszy od dnia wejścia w życie nowelizacji, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie „nowych przepisów”. Staż pracy liczony będzie więc od 22 lutego 2016 r.

Przepisy przejściowe rozstrzygają również kwestię dopuszczalnej liczby umów na czas określony w sytuacji, gdy taka umowa wiąże strony w dniu wejścia w życie nowych regulacji. Jeśli chodzi o umowy o pracę na czas określony, trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji, stosuje się „nowe przepisy”, jednakże okres zatrudnienia obejmujący 33 miesiące liczy się począwszy od dnia wejścia w życie „nowej” ustawy, tj. od 22 lutego 2016 r., a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu zmienionych przepisów (pierwszą z trzech umów). Może być też traktowana jako druga umowa, jeżeli została zawarta jako druga umowa na czas określony zgodnie z dotychczasowymi przepisami.


[1] ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2015 poz. 1220).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater