Użytkownicy wieczyści zostaną uwłaszczeni – komentarz Ziemski Biznes

Zgodnie z projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów, przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z dniem 01 stycznia 2017 roku z mocy prawa współużytkowania wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związane z prawem odrębnej własności lokalu albo z udziałem we własności budynku, przekształcą się we współwłasność tych gruntów.

Cele projektu

Według uzasadnienia projektu, ma on głównie na celu rozwiązanie praktycznych problemów związanych z realizacją roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w budynkach wielolokalowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Do skutecznego przekształcenia bowiem w aktualnym stanie prawnym co do zasady konieczna jest zgoda wszystkich współużytkowników wieczystych. W ramach wyjątku dopuszczona jest możliwość złożenia wniosku przez część użytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, jednakże w razie zgłoszenia chociażby jednego sprzeciwu, postępowanie administracyjne ulega zawieszeniu, a sprawa trafia przed sąd powszechny, który rozstrzyga w oparciu o cel zamierzonej czynności oraz biorąc pod uwagę interesy wszystkich współwłaścicieli. W praktyce zatem ww. postępowanie jest wyjątkowo czasochłonne i nie gwarantuje możliwości dokonania skutecznego przekształcenia. Z uwagi na powyższe oraz koszty tych postępowań właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych rzadko decydują się na podjęcie ww. działań.

Przekształcenie współużytkowania wieczystego z mocy prawa we współwłasność będzie możliwie, w przypadku gruntów zabudowanych budynkami, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu mieszkalnego i obowiązuje stawka opłaty rocznej w wysokości 1%. Przekształcenie z mocy prawa zostanie potwierdzone na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ.

Projekt zakłada, iż udział w prawie własności gruntów odpowiadał będzie wielkości udziału w prawie użytkowania wieczystego.

Opłata z tytułu przekształcenia

Nowi współwłaściciele będą zobowiązani do poniesienia rocznej opłaty z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat, liczony od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 31 marca każdego roku (przy czym opłata za rok 2017 wnoszona będzie do dnia 31 października 2017 r.)

Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej na dzień 31 grudnia 2016 roku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby w tym dniu obowiązywała opłata ustalona za pierwszy lub drugi rok aktualizacji, to brana będzie pod uwagę opłata ustalona w trzecim roku od aktualizacji. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest bowiem równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Osoby fizyczne, będą mogły się starać o udzielenie bonifikaty od opłaty za dany rok, pod warunkiem że udzielenie ww. bonifikaty i warunki jej udzielania zostaną przewidziane na podstawie zarządzenia odpowiedniego zarządzenia wojewody w przypadku gruntów Skarbu Państwa bądź uchwały rady lub sejmiku w przypadku gruntów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast obligatoryjną bonifikatą objęte zostaną osoby spełniające ustawowy wymóg niskich dochodów w rozumieniu projektu ustawy.

Właściwy organ będzie posiadał uprawnienie do waloryzacji opłat z tytułu przekształcenia. Waloryzacja będzie mogła zostać dokonana nie częściej niż raz na 5 lat z urzędu lub na wniosek, przy zastosowaniu wskaźników cen nieruchomości.

Osoba zobowiązania do ponoszenia opłat, w każdym czasie będzie mogła złożyć wniosek o jednorazowe uiszczenie wszystkich opłat z tytułu przekształcenia. W przypadku nieruchomości stanowiących przed dniem wejścia w życie ustawy własność Skarbu Państwa, z mocy ustawy będzie przysługiwała bonifikata w wysokości 50%. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, udzielenie 50 % bonifikaty będzie zależało wyłącznie od decyzji samorządu i wydania właściwej uchwały przez radę lub sejmik w tym przedmiocie.

W treści księgi wieczystej zostaną ujawnione wzmianki o obciążeniu rocznymi opłatami z tytułu przekształcenia, a także o okresie wnoszenia tych opłat.

Komentowany projekt ustawy jest na etapie konsultacji społecznych.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater