„Solidarność” i Lewiatan nie zgadzają się z Prokuratorem Generalnym

Uznanie przez Prokuratora Generalnego ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS za zgodną z Konstytucją RP, oznacza przyzwolenie na naruszenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, bez żadnych sankcji. Takie stanowisko prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisali we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan. Więcej szczegółów poniżej.

Pełny tekst stanowiska tutaj

 

„Solidarność” i Lewiatan nie zgadzają się z Prokuratorem Generalnym

Uznanie przez Prokuratora Generalnego ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS za zgodną z Konstytucją RP, oznacza przyzwolenie na naruszenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, bez żadnych sankcji. Takie stanowisko prowadzi do marginalizacji roli partnerów społecznych – napisali we wspólnym stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan.

Szefowie „Solidarności” i Lewiatana apelując w ubiegłym roku do prezydenta o zawetowanie tej ustawy podkreślali, że sposób i tempo jej procedowania naruszyły podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP.  Prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego podzielając w wielu punktach argumentację związkowców i pracodawców.

Tymczasem Prokurator Generalny w swojej opinii uznał, iż nie można zgodzić się z zarzutem Prezydenta RP, że w toku procesu ustawodawczego naruszono przepisy ustaw: o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców lub  Radzie Dialogu Społecznego.

Jego zdaniem sposób konsultacji dawał możliwość wystosowania przez stronę społeczną opinii w ustawowym terminie 21 dni, skoro projekt ten został skierowany do Sejmu w dniu 31 października 2017 r. Po wniesieniu do Sejmu prace nad tym projektem trwały niespełna miesiąc i zakończyły się głosowaniem w trakcie trzeciego czytania, które miało miejsce w 24 listopada 2017 r.” (s. 12 stanowiska). Zdaniem Prokuratora Generalnego proces opiniowania projektu przez partnerów społecznych, może być kontynuowany w trakcie prac parlamentarnych.

– Nie podzielamy stanowiska, że obowiązek umożliwienia związkom zawodowym, pracodawcom i Radzie Dialogu Społecznego przedstawienia opinii o projekcie ustawy nie jest elementem konstytucyjnego trybu ustawodawczego – napisali w stanowisku NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan.

Należy przypomnieć, że w swoim orzecznictwie TK wskazywał na wagę i rolę procesu konsultacji. Odnosimy wrażenie, że w stanowisku Prokuratora Generalnego orzecznictwo to jest przedstawiane w sposób wybiórczy.

Na błędną oceną Prokuratora Generalnego wskazuje również regulamin Sejmu RP. Zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP uzasadnienie do projektu powinno przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy.

Podzielamy, w tym zakresie, konkluzję zawartą w stanowisku Prokuratora Generalnego o naruszeniu Regulaminu Sejmu RP oraz Regulaminu Prac Rady Ministrów. Prokurator słusznie podkreśla, że w sposób niebudzący wątpliwości Regulamin Prac Rady Ministrów przesądza, że cały proces opiniowania rządowego projektu ustawy przez uprawnione podmioty winien zostać rozpoczęty i zakończony  na etapie rządowych prac legislacyjnych przed wniesieniem projektu do Sejmu.

Sposób procedowania tej ustawy narusza wzorzec właściwego działania organów administracji rządowej.

 

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater