Regulamin newslettera

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin usługi newsletter, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej.
 2. Operatorem usługi jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu (60-307) przy ul. Grunwaldzkiej 104 | NIP: 7792319369.
 3. Do korzystania z usługi newsletter niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. [Dane osobowe]

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu usługi newsletter jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu (60-307) przy ul. Grunwaldzkiej 104 | NIP: 7792319369. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych: przeslawska.anna@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego newslettera jako usługi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i są przekazywane pracownikom i współpracownikom odpowiedzialnym za wysyłkę newslettera. Dane osobowe przechowywane są przez cały okres prenumeraty usługi. Każda osoba fizyczna prenumerująca usługę newsletter ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia usługi newsletter. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje i nie stosuje się profilowania.

§ 3. [Przedmiot umowy o usługę newslettera]

 1. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan na podany adres poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan , a także wydarzeń, które mogą być w kręgu zainteresowań Przedsiębiorców wchodzących w skład Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter następuje poprzez udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), w podanym w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi newsletter następuje tylko i wyłącznie po dobrowolnym zawarciu umowy o korzystanie z tej usługi.

§ 4. [Warunki korzystania z usługi newsletter]

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna, a skorzystać z niej może każda osoba, która na stronie internetowej wzp.org.pl w części dotyczącej newslettera, poda swój adres e-mail, zaakceptuje regulamin, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” powoduje dobrowolne uruchomienie świadczenia usługi newsletter.
 2. Każda osoba korzystająca z usługi newsletter zobowiązana jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych osób trzecich, bez ich zgody i/lub wiedzy.
 3. Wiadomości wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

§ 5. [Czas trwania usługi newsletter]

 1. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Osoba która zaprenumerowała usługę newsletter, może w każdej chwili, wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi prenumeraty newslettera. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail biuro@wzp.org.pl.

§ 6. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi newsletter należy składać na adres e-mail biuro@wzp.org.pl.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Wielkopolski Związek Pracodawców w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater