Przygotowania do upublicznienia rozpoczął EFIX Dom Maklerski

EFIX Dom Maklerski koncentruje swoją działalność w obszarze usług maklerskich dla klientów podejmujących samodzielne decyzje inwestycyjne oraz zarządzania aktywami klientów i doradztwa inwestycyjnego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności maklerskiej Spółka prowadzi działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

Decyzja o ubieganie się o wprowadzenie akcji EFIX Dom Maklerski do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest konsekwencją wyborów strategicznych akcjonariuszy.

Formuła spółki publicznej wpisuje się w nasze plany rozwoju oraz związane z tym źródła finansowania

– powiedział Tomasz Korecki, Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski.

Nasza działalność jest licencjonowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego co w dłuższym horyzoncie czasowym tworzy dodatkowe korzyści dla akcjonariuszy i klientów.

W ocenie Marka Żywickiego, Członka Zarządu, Spółka zakończyła proces budowy zespołu zarządzającego. Obecnie trzech pracowników EFIX Dom Maklerski posiada licencję doradcy inwestycyjnego, sześciu pracowników posiada licencję maklera papierów wartościowych. To osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, których wiedza i wyobraźnia stanowi o potencjale Spółki. Teraz chcemy rozwijać siły sprzedażowe dla usługi zarządzania aktywami na rzecz klientów, w szczególności poprzez zatrudnienie specjalistów w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów, rozbudowę sieci sprzedaży oraz nakłady na marketing oferty w zakresie asset management.

Planowany termin debiutu: 2/3 kwartał 2013 r.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater