Przedsiębiorstwa będą mogły dłużej korzystać z pomocy

Trwają prace nad rozporządzeniami, na mocy których wydłużony zostanie termin, w jakim może być udzielana pomoc w formie instrumentów zwrotnych przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JESSICA oraz z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia wydłużenie okresu pomocy do 31 marca 2017 roku.

Dzięki czterem planowanym do wprowadzenia w życie rozporządzeniom okres udzielania pomocy wydłużony zostanie do 31 marca 2017 r. Obecnie możliwe jest to do 31 grudnia 2015 r. Przesunięcie tego terminu umożliwiła decyzja Komisji Europejskiej, która zmieniła wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013. Decyzja ta mówi, że wydatki rozumiane jako inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców oraz koszty i opłaty związane z zarządzaniem instrumentami inżynierii finansowej mogą być ponoszone właśnie do 31 marca 2017 r.

Zmiana wprowadzana przez rozporządzenia pozwoli o ponad rok dłużej udzielać przedsiębiorcom na korzystnych warunkach pożyczek czy kredytów w ramach inicjatywy JESSICA. Środki muszą być wykorzystane na trwałe inwestycje na obszarach miejskich. Źródłem finansowania instrumentów zwrotnych w tym zakresie są regionalne programy operacyjne na lata 2007-2013

– mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zmiana ta ma także dotyczyć działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Działanie jest ukierunkowane na poprawę dostępności przedsiębiorców z obszarów Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawę gotowości inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw działających na tym obszarze poprzez pożyczki, kredyty i poręczenia. Tym samym ułatwia dostęp do finansowania zewnętrznego MŚP przez wzmocnienie systemu poręczeń oraz pożyczek.

W przypadku konsultowanych rozporządzeń zastrzeżenie budzi natomiast termin wejścia w życie zmian proponowanych w rozporządzeniach. Zgodnie z projektami rozporządzeń przepis miałby wejść życie w dniu następnym po ich ogłoszeniu. Co do zasady jesteśmy przeciwni skracaniu vacatio legis, jeśli nie jest uzasadnione ważnym interesem państwowym (warunek umożliwiający skracanie vacatio legis na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych aktu w dzienniku urzędowym). Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie do rozporządzeń ustawowego, 14 – dniowego vacatio legis. W opinii Konfederacji Lewiatan w tym przypadku odstępstwa od zasad w stanowieniu prawa nie powinny mieć miejsca.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater