Projekt Compete In przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

COMPETE IN
Internacjonalizacja obszarów: Konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach
Projekt „Compete In”: Jak wspierać internacjonalizację obszarów

Projekt COMPETE IN, współfinansowany przez Program INTERREG EUROPA, ma na celu wzmocnienie polityki regionalnej w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw [MŚP] poprzez stworzenie powiązań obejmujących cały obszar terytorialny: nie tylko firm, lecz również władz publicznych, uniwersytetów, ośrodków badań i innowacji, stowarzyszeń zawodowych, podmiotów kulturalnych oraz innych stron, zainteresowanych procesem internacjonalizacji.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 31 marca 2021 r. (5 lat), a oparty jest na nowym podejściu do internacjonalizacji, wykorzystującym międzynarodową współpracę instytucjonalną oraz bogactwo różnych powiązań, jakie miasta i regiony już posiadają.

PARTNERZY PROJEKTU

  1. Miasto Reggio Emilia – Partner Wiodący (Włochy);
  2. Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w Walencji (Hiszpania);
  3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska);
  4. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska);
  5. Rada Okręgu Metropolitalnego Wakefield (Wielka Brytania);
  6. Miasto Gӓvle (Szwecja);
  7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-Romagna (Włochy).

OPIS PROJEKTU

COMPETE IN zajmuje się internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – kluczową kwestią dla ich rozwoju na skalę globalną, która wciąż wykazuje słabe strony, głównie z powodu wymaganych wysokich nakładów inwestycyjnych i niepewności co do skuteczności inwestycji. Regiony mogą rozwiązać ten problem wspierając internacjonalizację MŚP za pośrednictwem współpracy międzynarodowej budowanej przez każde miasto/region, wykorzystując w szczególności bliskość geograficzną regionów Unii Europejskiej.

COMPETE IN ma na celu poprawę regionalnej polityki dotyczącej internacjonalizacji obszarów i promuje nowe podejście do wspierania działalności europejskich MŚP na międzynarodowych rynkach.

W obecnej sytuacji dostępny jest szereg instrumentów wspierających internacjonalizację pojedynczych MŚP lub ich grup, które jednak nie są w pełni efektywne, jako że tylko 13% MŚP w UE jest obecnych na rynkach trzecich. Dlatego projekt COMPETE IN skupiać się będzie na zbadaniu nowych możliwosci internacjonalizacji miast i regionów, jako nowego narzędzia wspierania europejskich MŚP na rynkach międzynarodowych. Projekt opiera się na systemowym podejściu do umiędzynarodowienia całego systemu regionalnego i zakłada integrację kompetencji i umiejętności wszystkich uczestników procesu internacjonalizacji regionalnej gospodarki.

Rezultatami projektu będzie udoskonalenie polityki internacjonalizacji i nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (MŚP, uniwersytety/ośrodki badawcze, stowarzyszenia handlowe, izby handlowe, lokalne/regionalne samorządy), działającymi jako część regionalnego systemu dziasłającego na rzecz wsparcia internacjonalizacji.

Doświadczenia i wiedza zebrane w projekcie COMPETE IN pomogą stworzyć w Wielkopolsce regionalne partnerstwo skupione na wspieraniu przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne. Pomoc oferowana na poziomie lokalnym i regionalnym zostanie rozszerzona o nowe, innowacyjne rozwiązania. Dobre praktyki z innych regionów zostaną dostosowane do potrzeb Wielkopolski i wykorzystane w projektach przygotowywanych na poziomie regionalnym, szczególnie w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP. Poznanie najnowszych trendów i wyzwań w zakresie internacjonalizacji umożliwi także władzom Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialnym za kształtowanie polityki rozwoju regionalnego, udoskonalenie regionalnych strategii w zakresie gospodarki i innowacji, oraz w zakresie międzynarodowej promocji i internacjonalizacji.

AKTUALNOŚCI

Projekt przewiduje wdrażanie działań zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, co ma mieć odzwierciedlenie w założeniu tzw. lokalnej grupy interesariuszy, która będzie wspierać bieżącą realizację zadań i rozwój wypracowanych w projekcie lokalnych planów działania. W nadchodzących miesiącach projekt będzie się skupiał na identyfikacji dobrych praktyk, którymi partnerzy będą się dzielić, a także na rozwijaniu narzędzia do mapowania międzynarodowego zasięgu obszarów i ich podmiotów.

21 i 23 czerwca 2016 r. we włoskim mieście Reggio Emilia odbyło się inaugurujące spotkanie partnerów, które stanowiło oficjalne rozpoczęcie projektu, podczas którego partnerzy mieli okazję się poznać i uzgodnić plan pracy na najbliższe 5 lat. Wydarzeniu temu towarzyszyło zorganizowane 22 czerwca 2016 r. Inauguracyjne Seminarium Interregionalne, które stanowiło okazję do rozpoczęcia wymiany doświadczeń. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNIDO), Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy, Wydział Rozwoju Sektora Prywatnego, Handlu i Integracji Regionalnej), Chińskiego Konsulatu we Włoszech, Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju (EURADA), Domu Europejskiego Ambrosetti, Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia, Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Międzynarodowego Centrum Unicredit we Włoszech oraz innych ośrodków badawczych z Walencji i Reggio Emilia. Celem seminarium było omówienie stopnia zaawansowania internacjonalizacji, wyzwań i trendów, a także możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestników regionalnego systemu gospodarczego.

W projekcie zaplanowano organizację międzynarodowego spotkania w Poznaniu w 2017 r.

INTERREG EUROPA

COMPETE IN jest częścią INTERREG EUROPA, programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc europejskim regionalnym i lokalnym władzom publicznym w rozwoju i wdrażaniu lepszej polityki na rzecz mieszkańców i społeczności, porzez dzielenie się pomysłami i doświadczeniami.

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater