Pracownicy i pracodawcy jednym głosem o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Na posiedzeniu  Rady Dialogu Społecznego 23 marca  przyjęto uchwałę w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.

Na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego 23 marca br. jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia oraz w sprawie tzw. sieci szpitali.

Zarówno strona związkowa, jak i pracodawcy zgodzili się co do konieczności zagwarantowania stabilnego finansowania służby zdrowia, które powinno być zwiększane w kolejnych latach. Partnerzy społeczni apelują m. in. o ponowną analizę zasad i celów reformy, aby zmiany nie odbywały się kosztem bezpieczeństwa pacjentów, o wprowadzenie elementów efektywnego zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, jak również zapewnienia transparentności (np. w zakresie kwalifikacji do sieci). W związku ze starzeniem się społeczeństwa, RDS widzi konieczność zmian systemowych w ramach opieki nad osobami starszymi.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów i skierowaniu do dalszych prac ustawy o sieci szpitali, która nie uwzględnia, ani nie ustosunkowuje się do większości uwag zgłaszanych w ramach konsultacji, partnerzy społeczni oczekują zagwarantowania utrzymania dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych przynajmniej na obecnym poziomie.

Podpisano uchwałę, w której strony wyrażają poparcie dla poniższych celów i kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia:

1) zagwarantowanie stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat;

2) dokonanie jeszcze raz oceny zasad i celów wdrażanej reformy oraz korekta projektu pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa w zakresie należytego poziomu świadczeń zdrowotnych w Polsce po reformie i w trakcie jej wdrażania;

3) umożliwienie stronie społecznej zapoznania się z całym planem reformy – np. poprzez tworzenie kompletu przepisów wykonawczych do projektów ustaw;

4) przyjęcie jako obowiązującą zasadę, że wszelkim zmianom systemowym towarzyszył będzie plan wsparcia i wdrożenia uwzględniający: określenie mierzalnego celu, monitoring, elastyczny proces zmiany; upowszechnienie pilotażu w dużych reformach systemowych;

5) wprowadzenie elementów efektywnego zarządzania jakością w opiece zdrowotnej;

6) zapewnienie mechanizmów transparentności, unikania rozwiązań tworzących przestrzeń do arbitralnych decyzji (np. kwalifikacja do sieci) i innych – potencjalnie korupcjogennych;

7) oszacowanie potrzeb kadrowych systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej, w celu opracowania strategii uwzględniającej bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;

8) opracowanie i wprowadzenie instytucjonalnych zmian systemowych w zakresie różnych form opieki nad osobami starszymi w kontekście starzenia się społeczeństwa,

9) opracowanie we współpracy ze stroną społeczną strategicznego dokumentu ,,Polityka lekowa państwa”;

10) systematyczne zwiększanie środków finansowych z budżetu państwa na zadania inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnie medyczne i jednostki naukowo – badawcze.

W uchwale dotyczącej sieci szpitali strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wyraziła oczekiwania dotyczące zagwarantowania, że dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zostanie utrzymana przynajmniej na obecnym poziomie.

W szczególności strona społeczna oczekuje przedstawienia przez rząd rzetelnej oceny skutków regulacji i sposobów wprowadzania ustawy w życie, w tym:

1) sposobów monitorowania i zapewnienia dostępności do szpitalnej opieki specjalistycznej, bez względu na pozostawanie szpitala w sieci;

2) sposobów monitorowania i zapewnienia jakości opieki świadczonej w ramach sieci szpitali;

3) korelacji między ustawą o sieci szpitali a innymi aktualnie procedowanymi regulacjami, w tym w szczególności: projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, przygotowywanym projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia;

4) harmonogramu prac legislacyjnych, uwzględniającego inne aktualnie procedowane reformy w służbie zdrowia;

5) przewidywanych kosztów związanych z reorganizacją systemu ochrony zdrowia i źródeł ich finansowania;

6) kompleksowych skutków finansowych związanych z wdrażaniem sieci szpitali;

7) planu wdrożenia reformy, zarządzania i monitorowania zmian, w tym analizy potencjalnych zagrożeń oraz sposobów reagowania;

8) określenia mierzalnych wskaźników wykonania celu reformy związanych z dostępnością i jakością świadczeń oraz określenia sposobu monitorowania zmian w punkcie wyjścia i w ustalonych przedziałach czasowych;

9) wprowadzenia do projektu ustawy obowiązku dokonywania kompleksowej oceny efektów funkcjonowania ustawy w uzgodnionych przedziałach czasowych.

Konfederację Lewiatan na posiedzeniu RDS reprezentowali: Grzegorz Baczewski, Dobrawa Biadun.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater