Pracodawcy zapłacą za staż pracy

Poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska budzi wiele wątpliwości. Koszty uwzględniania w stażu pracy okresów dotychczas za takie nieuznawanych poniosą wyłącznie pracodawcy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt ustawy ma na celu określenie uprawnień osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy do zaliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okresów aktywności zawodowej na określonych w niej zasadach do pracowniczego stażu pracy oraz stażu pracy wymaganego na podstawie odrębnych przepisów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowiska.

– Przepisy prawa pracy, Kodeks pracy, nie definiują pojęcia pracowniczego stażu pracy. Powszechne regulacje odnoszą się do ogólnego stażu, od którego zależy długość urlopu wypoczynkowego oraz zakładowego, u danego pracodawcy, co wpływa m.in. na okres wypowiedzenia czy wysokość odprawy.  Co do zasady, kwestia warunków nabywania określonych uprawnień, w tym określania stażu pracy,  jest przedmiotem ustaleń wewnątrz zakładowych mających odzwierciedlenie w regulaminach pracy, wynagradzania lub układach zbiorowych. Wspomniane akty są wprowadzane w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych, o ile takie funkcjonują u pracodawcy. Odgórne narzucenie zasad wliczania do stażu pracy określonych okresów wykonywania zadań w ramach stosunków cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, posiadania statusu wspólnika, stanowi nieuzasadnioną ingerencję w swobodę stron dialogu społecznego – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Autorzy projektu ustawy deklarują, że ma ona na celu wyrównanie szans osób prowadzących działalność gospodarczą, będących wspólnikami, członkami zarządu lub prokurentami spółek lub wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk.

O dyskryminacji można mówić, tylko wtedy, gdy nierówny dostęp do uprawnień mają osoby, które posiadają wspólną cechę (np. status pracownika), są równe wobec siebie. Nie należy zrównywać uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z uprawnieniami wynikającymi np. z prawa cywilnego, gdyż są to dwie, różne dziedziny prawa.

Ustawa przewiduje, iż przepisu dotyczącego liczenia określonych okresów do stażu pracowniczego nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Nie zmienia to faktu, iż dochodzi do zatarcia charakteru stosunku  pracy i związanych z nim praw i obowiązków.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater