Pracodawco, chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich pracowników? Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016
logo krajowy fundusz szkoleniowy

Pracodawco!!
Chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich Pracowników?
Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Rada Rynku Pracy zaopiniowała priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski obejmujące:

 • Priorytet I
  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres kształcenia /szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast ww. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich ( psychospołecznych, interpersonalnych).
 • Priorytet II
  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • Priorytet III
  Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Finansowane mogą być, np.:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

WNIOSKI ZŁOŻONE POZA TERMINEM NABORU NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU.

Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej: http://www.pup.poznan.pl/kat/id/195

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater