Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wesprze eksport

Konkurs dla pięciu z dwunastu wiodących branż proeksportowych zostanie ogłoszony na początku 2017 roku.

Jedną z części programu operacyjnego „Inteligentny rozwój” (poddziałanie 3.3.2) poświęcono promocji polskiej gospodarki. W tym celu przygotowano projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”.

Zakłada on m.in. realizację branżowych programów promocji (dla każdej z dwunastu wiodących branż eksportowych wybranych przez Ministerstwo Rozwoju opracowano trzyletni program promocji obejmujący różnorodne działania dla przedsiębiorców oraz prezentujący istotę branży, dla której został stworzony) oraz duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, np. wystawy EXPO, na których prezentowany będzie potencjał polskiej gospodarki.

Dotacje na udział

Udział przedsiębiorców w programach promocji i dużych przedsięwzięciach promocyjnych sfinansowany zostanie z innej części „Inteligentnego rozwoju” – z poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dla siedmiu branż (jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, sprzęt medyczny, kosmetyki i IT/ICT) nabór wniosków w I konkursie z budżetem 100 mln zł zakończono w sierpniu. Dla pozostałych pięciu branż konkurs miał być ogłoszony 10 października.

Jednak – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” – termin przesunięto ze względu na fakt, że w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie dodatkowych programów branżowych, ogólnych programów promocji na rynkach strategicznych oraz dużych strategicznych wydarzeń/imprez targowych, o których przedsiębiorcy nie byli wcześniej informowani.

Zmiana terminu konkursu zapewni potencjalnym wnioskodawcom czas na zapoznanie się z tymi programami i rozważenie wzięcia w nich udziału. Aktualnie ogłoszenie konkursu z pulą 200 mln zł planowane jest na początek 2017 r. Dokładną datę ogłoszenia, rozpoczęcia naboru wniosków i terminu jego zakończenia określi PARP.

Prawie pół miliarda

Na realizację całego poddziałania 3.3.3 przeznaczono 450 mln zł. Przedsiębiorcy – wyłącznie mikro, mali i średni – mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lipca 2015 r. ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem nie może przekroczyć 1 mln zł.

Intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de minimis w projekcie zależy od wielkości firmy i wynosi: 60 proc. dla średniego przedsiębiorstwa, 75 proc. dla małego, 80 proc. dla mikrofirm z woj. mazowieckiego i 85 proc. dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

Lista kosztów podlegających dofinansowaniu jest dość długa. Sfinansowane mogą być:

  • usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
  • podróże służbowe pracowników firmy uczestniczącej w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych;
  • transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
  • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
  • organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
  • reklama w mediach targowych;
  • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
  • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
  • działania informacyjno-promocyjne projektu.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem proeksportowym mogą wziąć udział w konferencji otwierającej projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, którą Ministerstwo Rozwoju organizuje we wtorek (11 października) w Sali pod Kopułą w gmachu resortu. Konferencji będzie towarzyszył tzw. dzień otwarty dla przedsiębiorców.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater