Ochrona przedemerytalna – przepisy przejściowe obowiązujące od dnia 1 października 2017 r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 38), która z dniem 1 października br. przywróci wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przewiduje również szczególne regulacje w zakresie tzw. ochrony „przedemerytalnej”.

Ustawa zawiera dwa przepisy dotyczące szczególnej ochrony. Co ważne, ochrona  może wykraczać poza „nowy” wiek emerytalny.

 Art.  28.

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255), lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystają z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w tym przepisie, do osiągnięcia wieku emerytalnego wynikającego z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Art.  29.

  1. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy, o której mowa w tym przepisie, przez okres 4 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.
  2. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie są pracownikami i które osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy wynikającej z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez okres 4 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

 

  1. Pierwszy przypadek – art. 28

Dotyczy osób, które na dzień 1 października 2017 r. korzystają z ochrony przedemerytalnej albo korzystałyby jeżeli pozostawałyby w zatrudnieniu. Takie osoby korzystają z ochrony do osiągnięcia wieku, z którym dotychczas wiązało się przejście na emeryturę.

Przykład:

Pracownica urodziła się w lutym 1958 r. Wiek emerytalny ma obecnie ustalony na 61 lat i 9 miesięcy czyli październik 2019. Ochrona przedemerytalna przysługuje jej od  października  2015 r. Obniżony wiek emerytalny – 60 lat,  osiągnie w lutym  2018 r. Niemniej będzie objęta ochroną do osiągnięcia dotychczasowego wieku emerytalnego czyli do października 2019  r.

 

  1. Drugi przypadek – art. 29

Dotyczy osób, które nie są objęte ochroną w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a którym po wejściu w życie ustawy  do osiągnięcia „nowego” wieku emerytalnego pozostanie mniej niż 4 lata. Takie osoby będą objęte ochroną przez okres  4 lat bez względu na fakt, że wcześniej osiągną „nowy” wiek emerytalny. Tym samym osoby te będą chronione przez cztery lata licząc od dnia 1 października 2017 r.

Przykład:

Pracownica urodziła się w sierpniu  1959 r. Obecnie wiek emerytalny ma ustalony na  62 lata  i 3 miesiące, czyli listopad  2021 r. W świetle aktualnych przepisów ochrona przedemerytalna przysługiwałaby jej od listopada 2017 r. – już po wejściu w życie nowych przepisów. Natomiast pracownica skończy 60 lat w sierpniu 2019 r. – przed upływem 4 lat od wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku ochrona przedemerytalna obejmie okres 4 lat, licząc od 1 października 2017 r.

 Od 1 października 2017 r. pracodawcy będą mieli w praktyce do czynienia z trzema grupami pracowników:

–        pracownicy objęci w dniu wejście w życie ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p. korzystają z ochrony do osiągnięcia wieku, z którym dotychczas wiązało się przejście na emeryturę (nawet jeżeli wcześniej osiągną „nowy” obniżony wiek emerytalny),

–        pracownicy nie objęci ochroną w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a którym po wejściu w życie ustawy  do osiągnięcia „nowego” wieku emerytalnego pozostanie mniej niż 4 lata. Takie osoby będą chronione przez okres 4 lat, licząc od dnia 1 października 2017 r.

–        pracownicy, którym po wejściu w życie ustawy  do osiągnięcia „nowego” wieku emerytalnego pozostają co najmniej  4 lata.

 

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater