Kim jesteśmy

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców ( Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). WZP Lewiatan  jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Skupiamy ponad 200 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników.

Skutecznie reprezentujemy interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniujemy i współuczestniczymy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek.

Misja

 • aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami i partnerami społecznymi,
 • stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

Nasze cele

 • ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
 • reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
 • zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze postulaty WZP Lewiatan to:

 • liberalizacja prawa pracy,
 • obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
 • intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
 • ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
 • udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej
 • obrona i reprezentowanie interesów członków Związku,
 • podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
 • rozwijanie organizacji - rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych.

Jak działamy

WZP Lewiatan skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Nasi Członkowie i eksperci opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. WZP Lewiatan poprzez udział w pracach:

 • Rady Głównej Konfederacji Lewiatan - organizacji, która skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek oraz monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną,
 • Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego, która opiniuje tak ważne regulacje gospodarcze, jak budżet, prawo pracy, prawo gospodarcze, a także zgłasza pod obrady Komisji najważniejsze dla naszych członków sprawy,
 • Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Poznaniu oraz powiatowych radach zatrudnienia, realizujących politykę rynku pracy w ramach dialogu i współpracy z partnerami społecznymi,
 • Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współtworzących strategię rozwoju społecznego regionu.

 

Mamy swoich reprezentantów w:

 • Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
 • Wojewódzkiej oraz powiatowych radach rynku pracy,
 • Radzie Głównej Konfederacji Lewiatan,
 • Radzie Programowej TVP SA Oddział w Poznaniu,
 • Regionalnej Sieci Tematycznej oraz Komitecie Monitorującym WRPO,
 • Zespole monitorującym przekształcenia w służbie zdrowia w Zakładach Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego,
 • Komitecie ds. Ekonomii Społecznej,
 • Zespole ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Miasta Poznania,
 • Radzie Dyrektorów Personalnych oraz Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan,
 • Radzie ds. Infrastruktury oraz Radzie ds. gazu Konfederacji Lewiatan.

Nasze sukcesy

WZP Lewiatan, funkcjonując w strukturach Konfederacji Lewiatan, uczestniczył w wypracowaniu następujących sukcesów:

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 19-proc. CIT i PIT od działalności gospodarczej,
 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ( własny projekt Konfederacji Lewiatan),
 • liberalizacja prawa pracy,
 • 7-proc. VAT na budownictwo mieszkaniowe w negocjacjach z UE.

Liczne wygrane procesy przed Trybunałem Konstytucyjnym, m. in. w sprawie nierozwiązywalności układów zbiorowych pracy.

Nasza pozycja w regionie

WZP Lewiatan podjął się misji skutecznej reprezentacji interesów przedsiębiorców, zrzeszonych w Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Dąży do stworzenia na szczeblu regionalnym, a także ogólnokrajowym lobbingu, wspierającego dążenia ruchu pracodawców oraz oddziałującego na władzę ustawodawczą i wykonawczą.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje ważne dla przedsiębiorców - dołącz do nas - razem możemy zdziałać więcej!

Wychodząc z założenia, że prawdziwie wolny rynek i prywatyzacja mogą stworzyć warunki właściwego rozwoju polskich przedsiębiorstw, WZP Lewiatan konsekwentnie dąży do pełnego przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę wolnorynkową, na drodze przemian prawnych i instytucjonalnych oraz przemian w świadomości społecznej.

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad, jakimi kieruje się ruch pracodawców, WZP Lewiatan dąży do zapewnienia stabilizacji społecznej w Polsce, poprzez budowanie harmonijnych relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Oferta WZPL dla firm zrzeszonych

W ramach struktur WZP Lewiatan funkcjonują Komisje branżowe wspierające przedsiębiorców w ramach ich profili działalności.

Komisje branżowe to płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia pracowników poszczególnych działów, funkcjonujących w firmach zrzeszonych w WZP Lewiatan. Uczestnicy forum tworzą grupy konsultacyjne i opiniotwórcze w zakresie zagadnień, dotyczących ich specjalności, współpracujące z ekspertami Konfederacji Lewiatan.

WZP Lewiatan organizuje:

 • bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów ( m. in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, itp.),
 • cykliczne ( organizowane co drugi wtorek) spotkania członków Związku, mające na celu wymianę doświadczeń w kwestiach, dotyczących zagadnień, związanych z funkcjonowaniem firm

Przedsiębiorcy, zrzeszeni w WZP Lewiatan mają dostęp do opinii i ekspertyz ekspertów Konfederacji Lewiatan i WZP Lewiatan. W razie jakichkolwiek problemów, związanych z funkcjonowaniem firmy, mogą zwrócić się, za pośrednictwem biura WZP Lewiatan, do ekspertów, którzy doradzą jak rozwiązać problem.

Eksperci i Partnerzy WZP Lewiatan (w tym kancelarie prawne) świadczą, w zakresie podstawowym, bezpłatne usługi doradcze na rzecz firm zrzeszonych w WZP Lewiatan.

Działamy odpowiedzialnie

WZP LEWIATAN jest przekonany, że odpowiedzialność społeczna i dobra ekonomia są ze sobą ściśle powiązane. Firma potrzebuje silnej gospodarki w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania. Gospodarka potrzebuje silnego społeczeństwa, by osiągnąć sukces. Skuteczne kształtowanie przyszłości umożliwia otwarty dialogu z partnerami społecznymi oraz zaangażowanie w różnych perspektywach.

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, tel. 61 657 60 51, e-mail: biuro@wzp.org.pl, www.wzp.org.pl.

Dlaczego nazwa Lewiatan?

28 października 2004 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych przejęła tradycję przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan i dołączyła do swojej nazwy słowo „Lewiatan". Do informacji na temat historii i działalności Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan oraz sylwetki Andrzeja Wierzbickiego - założyciela Lewiatana odsyłamy na http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/dlaczego-lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater