Lewiatan: Zmiany w kryteriach wyboru projektów PO Inteligentny Rozwój

NCBIR zaproponował zmianę kryteriów wyboru projektów w działaniu 1.1.1 PO IR.


Kluczowe modyfikacje, które zostały zaakceptowane 22.06.2017 przez KM PO Inteligentny Rozwój to:

1. Rozszerzenie katalogu wydatków, na które można dostać dofinansowanie, poprzez włączenie możliwości finansowania prac przedwdrożeniowych, do których zaliczono:
a) usługi doradcze dla MSP (intensywność wsparcia do 50% wydatków kwalifikowalnych), które są świadczone przez konsultantów zewnętrznych, nie mają charakteru ciągłego ani okresowego i są niezwiązane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
b) wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki (wartość wsparcia zgodna z pułapami dla pomocy de minimis, intensywność wsparcia – 90% wydatków kwalifikowalnych).

Prace przedwdrożeniowe to działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć limitu określonego w regulaminie konkursu, nie wyższego niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

2. Ułatwienie konstruowania projektów z udziałem firm powiązanych lub współpracujących – poprzez dopuszczenie do udziału w naborach konsorcjów przedsiębiorstw, których liderem jest duży przedsiębiorca.

Firmy, które planują złożenie wniosku w „szybkiej ścieżce”, powinny też przygotować się na wizytę ekspertów NCBiR po pozytywnej ocenie formalnej, a przed oceną panelową wniosku. To nowy element procesu oceny projektów, który zdaniem szefa NCBiR, prof. Macieja Chorowskiego, pozwala prawidłowo zweryfikować potencjał projektodawcy i – dodatkowo – jest elementem budowania zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a urzędnikami. Nie dotyczy to konkursu w „szybkiej ścieżce” ogłoszonego 28 kwietnia br. (dla małych projektów z regionów słabiej rozwiniętych), w którym przewidziano uproszczoną ocenę merytoryczną, czyli konsensus trzech ekspertów.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater