Lewiatan: Wykaz podatników VAT może pomóc w weryfikacji kontrahenta

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców.

Projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje prowadzenie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej publicznego rejestru podatników VAT. W wykazie miałyby być takie dane jak: imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby, numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej – zgłoszonych w urzędzie skarbowym, data: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak sprawdzanie przy każdej płatności, czy rachunek bankowy, na który dokonywany jest przelew, został zgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych mocno obciąży podatników dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą administracyjno – księgową – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

W przypadku, gdy płatność na kwotę ponad 15 tys. zł, nie zostanie dokonana na konto znajdujące się w wykazie, nabywca nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Dla dużych przedsiębiorców, współpracujących
z wieloma dostawcami, sprawdzanie czy ich rachunki są w wykazie podatników VAT, będzie oznaczać konieczność wprowadzenia dodatkowej weryfikacji na etapie księgowania faktury/zlecania płatności i poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Naszym zdaniem należy dostarczyć przedsiębiorcom narzędzie, które pozwoli, aby wykonanie nakładanych obowiązków, było dla nich niedokuczliwe i bezkosztowe. Może nim być weryfikator (narzędzie IT), który w momencie dokonywania przelewu wskaże przedsiębiorcy, że rachunek, na który dokonuje przelewu nie widnieje w wykazie podatników VAT czynnych prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy nie przewiduje sytuacji, kiedy podatnicy, dostarczający usługi na masową skalę (np. operatorzy sieci komórkowych, dostawcy mediów – w tym prądu, gazu), wykorzystują do obsługi płatności z tytułu dostarczonych przez siebie usług rachunki wirtualne przypisane do konkretnych klientów, a podpięte pod jeden rachunek rozliczeniowy. Czy w takim przypadku zgłoszeniu podlegać powinien rachunek główny, czy też każdy indywidualny rachunek podpięty po ten rachunek główny – subrachunek przypisany do indywidualnego klienta?

Wątpliwości budzi także aktualizowanie wykazu podatników w dni robocze, raz na dobę. Istnieje niebezpieczeństwo, że dane w rejestrze będą nieaktualne. Formularze aktualizacyjne NIP są przesyłane drogą papierową, a zatem zawsze będą istnieć rozbieżności pomiędzy datą zgłoszenia danego rachunku do urzędu, a datą wprowadzenia tych danych do systemu urzędu.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan postuluje, aby w przypadku weryfikacji podatnika na dany dzień, np. jako czynnego podatnika VAT lub weryfikacji numeru rachunku bankowego, był on w odpowiedni sposób chroniony. Nawet gdyby okazało się, że na dany dzień dane jego dotyczące nie są aktualne, ze względu na opóźnienie aktualizacji względem zdarzenia powodującego zmianę.

 

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater