Lewiatan: Wspólne stanowisko pracodawców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  • Z ulgą przyjmujemy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS jest niezgodna z Konstytucją.
  • Rozczarowuje brak uwzględnienia podnoszonych przez Prezydenta uchybień w procesie konsultacji z partnerami społecznymi.
  • Wspólne stanowisko podpisały Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje pracodawców będące członkami RDS.

W stanowisku czytamy, że partnerzy społeczni wyrażali negatywną opinię w sprawie zarówno trybu procedowania ustawy, jak i jej celów. Partnerom społecznym uniemożliwiono efektywne zabranie głosu w sprawie procedowanej ustawy o tak dalekosiężnych skutkach gospodarczo-społecznych. Konstytucja RP przyznaje dialogowi społecznemu i współpracy partnerów społecznych szczególną rolę w kształtowaniu ustroju gospodarczego. W myśl art. 20 Konstytucji RP społeczna gospodarka rynkowa oparta (….) na dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętajmy, że o  powołaniu Rady Dialogu Społecznego towarzyszyło wspólne przekonanie o potrzebie redefinicji dialogu społecznego w kontekście wytycznych wynikających z Konstytucji RP.

W przypadku ustawy dotyczącej zniesienia limitu składek na ZUS konsultacje z Radą Dialogu Społecznego, reprezentatywnymi organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców, były procesem fasadowym. Prowadzony był on w sposób pozbawiający partnerów społecznych możliwości przygotowania merytorycznych stanowisk z powodu braku  czasu.

Zniesienie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, w zgodnej opinii organizacji pracodawców naruszałoby stabilność systemu ubezpieczeń społecznych, zwiększyłoby drastycznie obciążenia pracodawców i pracowników, a ponadto byłoby sprzeczne z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającą tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych.

Jednocześnie organizacje pracodawców wyrażają sprzeciw wobec podejmowania ad-hoc inicjatyw legislacyjnych, modyfikujących wybrane elementy systemu ubezpieczeń społecznych, tak jak miało to miejsce w przypadku propozycji zniesienia limitu składek. Rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych wymagają systemowego podejścia i konsensusu wypracowanego w  dialogu społecznym. Organizacje pracodawców są gotowe na taką dyskusję.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater