Lewiatan: Uwolnienie cen gazu dla firm od 1 kwietnia 2017 roku

Rząd przygotował nowelizację prawa energetycznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przedsiębiorcy byli zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, natomiast dla gospodarstw domowych uwolnienie cen gazu nastąpiłoby od 1 stycznia 2024 roku.

Pracodawcy chcą przyspieszenia wejścia w życie ustawy z 1 kwietnia 2017 roku na 1 października 2016 roku, a więc na początek najbliższego „roku gazowego”. Domagają się również uproszczenia i przyspieszenia harmonogramu zwalniania z obowiązku zatwierdzania taryf gazu sprzedawanego do odbiorców końcowych. Sprzeciwiają się różnicowaniu terminów zwolnienia przedsiębiorstw obrotu
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf ustalanych dla poszczególnych grup odbiorców niebędących odbiorcami w gospodarstwach domowych.

Proponujemy podział odbiorców tylko na dwie grupy: gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali. Przedsiębiorcy byliby zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, a w przypadku gospodarstw domowych nastąpiłoby to od 1 stycznia 2024 roku

– mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Uwzględniając obecny etap rozwoju rynku gazu, niezasadne jest odkładanie w czasie uwolnienia cen gazu w odniesieniu do odbiorców końcowych, którzy „w każdym pojedynczym punkcie sieci danego operatora systemu gazowego pobrali w 2015 r. paliwa gazowe w ilości mniejszej niż 278 GWh”.

Zdaniem Lewiatana warunki uwolnienia cen gazu dla odbiorców końcowych gazu wysokometanowego innych niż odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zostały spełnione.

Dalsze utrzymywanie dla nich regulacji cen gazu stanowić będzie interwencję państwa w rynek gazu nieproporcjonalną do pierwotnego celu jej podjęcia, a więc wykraczającą poza to, co jest niezbędne do ochrony odbiorców przed anty-konkurencyjnym podnoszeniem cen gazu, a tym samym niezgodną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater