Lewiatan: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uwagi zasadnicze

Na wstępie wyrażamy aprobatę dla wprowadzonych w projekcie zmian, będących wynikiem uwzględnienia części uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych, takich jak (i) skrócenie terminu przewidzianego dla rozpatrzenia przez naczelnika urzędu skarbowego wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą tego podatku – z 90-ciu dni na 60-siąt dni, (ii) zapewnienie możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT także w przypadku, gdy przeciwko podatnikowi toczy się kontrola podatkowa lub kontrola celno – skarbowa, czy (iii) rezygnacja z możliwości przedłużania terminu zwrotu podatku na rachunek VAT przedsiębiorcy.

Podkreślamy, że uwagi zgłoszone w opinii przekazanej Ministerstwu Finansów w dniu 7 czerwca br. w dużej mierze nadal pozostają aktualne.

Projekt nadal przewiduje pozostawienie decyzji w zakresie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej także MPP) tylko w gestii nabywcy towaru lub usługi. Sprawia to, iż dobrowolność mechanizmu jest jednostronna. Co więcej, dla dostawcy, który ponosi ciężar wdrożenia systemu dobrowolność jest iluzoryczna. Podtrzymujemy stanowisko, zgodnie z którym, uzależnienie zastosowania MPP tylko od decyzji nabywcy sprawia, że mechanizm ten nie jest w pełni fakultatywny.

W odniesieniu do nowego 60-cio dniowego terminu przewidzianego dla naczelnika urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na cele inne niż związane z zapłatą podatku VAT, termin ten jest wciąż za długi. W naszej ocenie Projekt powinien umożliwiać podjęcie decyzji o uwolnieniu pieniędzy z rachunku VAT w krótszym terminie, przykładowo pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia przez podatnika. Szybsze uwalnianie powinno być również dopuszczone w niektórych branżach, znacznie mniej narażonych na nieprawidłowości w podatku VAT.

Podtrzymujemy stanowisko dotyczące potrzeby jak najszybszego zwrotu podatku VAT, w razie nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Jak zostało wskazane w opinii z 7 czerwca br., sprawny zwrot pozwoli zminimalizować problemy przedsiębiorców związane z płynnością finansową oraz ograniczy potrzebę kredytowania bieżącej działalności. Postulujemy skrócenie przewidzianego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego do 15 dni i mamy nadzieję, iż tak jak to zostało wskazane w uwagach do raportu z konsultacji społecznych, po dodatkowej analizie okaże się to możliwe.

Nadal aktualny pozostaje bardzo istotny postulat zapisania w ustawie, że w przypadku odliczenia przez podatnika podatku naliczonego wynikającego z faktury w odniesieniu do której zastosowano mechanizm podzielonej płatności, przyjmuje się iż podatnik dokonujący płatności dochował należytej staranności w zakresie weryfikacji okoliczności dotyczących transakcji udokumentowanej tą fakturą, które mogłyby mieć znaczenie z punktu widzenia oceny zasadności odliczenia podatku naliczonego oraz postulat aby umożliwić opłacanie z rachunku VAT także innych zobowiązać publicznoprawnych (składek ZUS i podatków dochodowych).

Uwagi szczegółowe

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater