Lewiatan: Ulga na badania i rozwój do poprawki

Katalog kosztów kwalifikowanych ulgi na badania i rozwój (B+R) określony w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT wymaga doprecyzowania i nie obejmuje wszystkich istotnych kosztów prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej. Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, który znajduje się w konsultacjach międzyresortowych to dobra okazja do doprecyzowania istniejącego prawa i poprawy sytuacji przedsiębiorców prowadzących prace B+R – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Koszty osobowe

Dzisiejsze brzmienie przepisu ogranicza odliczenie ulgi B+R w stosunku do osób rzeczywiście realizujących działania B+R. Przepis stanowi, iż uldze B+R podlegają koszty pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R. Określenie „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” jest niejasne i budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Po pierwsze nie wiadomo o jakich pracownikach mowa. Czy o pracownikach zatrudnionych jedynie do wykonywania czynności w laboratoriach, centrach badawczo-rozwojowych, działach badawczo-rozwojowych?

Wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują regularną działalność przedsiębiorcy, a dla celów projektu B+R zostają oddelegowani do wykonywania prac B+R powinny być możliwe do odliczenia w ramach ulgi podatkowej. W praktyce prototyp nowego produktu powstaje nie tylko w dziale B+R, ale do jego stworzenia wymagana jest współpraca poszczególnych działów w przedsiębiorstwie.

Jeżeli sprowadzimy ulgę B+R tylko do dedykowanych działów B+R to mocno ograniczamy możliwości skorzystania z niej przez przedsiębiorstwa w Polsce rzeczywiście prowadzące B+R. Dotknie to zwłaszcza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają dedykowanych działów i pracowników B+R. Praktyczne konsekwencje takich zapisów mogą być takie, iż przedsiębiorstwa nie będą zgłaszać kosztów osobowych do ulgi B+R z tego względu, że korzyści z niej mogą okazać się za małe

– mówi Małgorzata Boguszewska, przewodnicząca zespołu ds. opracowania rekomendacji ulgi B+R Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, Ayming Polska sp. z o.o.

Lewiatan apeluje o zamianę określenia „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” na „realizujących działalność B+R”.

Nabycie narzędzi bezpośrednio związanych z B+R oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniających wymogu środka trwałego jak np. pipety, igły, szkło optyczne, termosy, statywy,

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, iż narzędzia bezpośrednio związane z B+R oraz sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego jak np. pipety, igły, szkło optyczne, termosy, statywy – nie zostały objęty ulgą B+R.

Do dzisiejszego katalogu kosztów kwalifikowanych zaliczamy materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością B+R. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, materiał „to, z czego się wytwarza lub z czego się składają albo powstają jakieś rzeczy lub obiekty” Z kolei surowiec to „materiał naturalny pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służący do wytwarzania jakichś produktów lub energii. Zasadniczo prototyp nowego produktu składający się z surowców w większości przypadków np. w przetwórstwie tworzyw sztucznych nie może powstać bez odpowiednich narzędzi jak np. formy do odlewania. W takich przypadkach surowiec stanowi niewielki koszt wyprodukowania prototypu w stosunku do zakupu matrycy. Podobnie w działalności geologicznej nie da się przeprowadzić odpowiednich prac B+R bez odpowiednich narzędzi.

Obecne brzmienie przepisu nie przesądza również, iż sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego mieści się w katalogu materiałów i surowców. Szkoda byłoby, aby na etapie interpretacji przepisów przez organy podatkowe sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego nie podlegał uldze podatkowej.

Nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, jak również badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową

Obecne brzmienie przepisu jednoznacznie nie precyzuje czy nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych od pomiotów innych niż jednostki naukowe może podlegać odliczeniu. W praktyce w wielu przypadkach związanych ze specyfiką prowadzonych prac B+R ekspertyzy czy opinie zakupione od podmiotów innych niż jednostki naukowe mogą być bardziej pożądane do nabycia, aby osiągnąć cele prowadzonego projektu B+R. Istnieją przypadki, iż w danej gałęzi przemysłu oraz specyfice produktu jednostki naukowe nie mają doświadczenia, a przykładową ekspertyzę czy opinię w celu wyeliminowania niepewności technicznej czy technologicznej można kupić od innego przedsiębiorcy, który w danej tematyce posiada już doświadczenie.

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby rozdzielenie niniejszego kosztu kwalifikowanego na dwie kategorie. Pierwszą poprzez umożliwienie nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych od wszystkich podmiotów w celu realizacji projektu B+R. Drugą nabycie badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Objęcie katalogiem kosztów kwalifikowanych kosztów uzyskania praw wyłącznych wzorów użytkowych oraz przemysłowych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej z 4 marca 2016r. zaproponowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek. Konfederacja Lewiatan zaproponowaną zmianę ocenia pozytywnie. Zwraca jednakże uwagę na potrzebę zatroszczenia się o wizualizację, odpowiedni kształt nowych produktów czy ich opakowań będących wynikiem prac B+R i proponuje objęcie katalogiem kosztów kwalifikowanych również kosztów uzyskania prawa ochrony wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater