Lewiatan: To nie koniec prac nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia br., prace legislacyjne, związane z reformą unijnych ram prawnych nadal trwają. Obecnie przeniosły się one na grunt krajowy. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje przepisy do wymogów rozporządzenia. Mają na to czas do 25 maja 2018 roku, od kiedy rozporządzenie będzie stosowane – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Wśród przepisów, które wymagają zmiany wymienić można akty sektorowe, m.in. prawo bankowe, przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych czy prawo ubezpieczeniowe. Ważne będzie także uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników

– wskazuje Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konieczne jest także uchylenie aktów krajowych lub ich części, niezgodnych z wymogami Rozporządzenia, np. przepisy dotyczące tajemnicy telekomunikacyjnej, wykraczające poza wymogi aktów unijnych oraz rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące zapewnienia zgodności z ustawą.

Konfederacja Lewiatan przygotowała wstępne stanowisko wskazujące wytyczne, jakie powinny przyświecać pracom „wdrożeniowym” oraz obszary wymagające zmian. Powinny się one opierać na następujących założeniach:

  • dążeniu do utrzymania- osiągniętej w rozporządzeniu- harmonizacji na poziomie unijnym, żeby realnie ułatwić przedsiębiorcom działalność transgraniczną,
  • uwzględnieniu, że „doregulowanie” niektórych obszarów przez prawodawcę krajowego może zmniejszyć konkurencyjność polskiej gospodarki na tle innych państw UE,
  • potraktowaniu tych prac jako szansy na dostosowanie polskich przepisów do gospodarki cyfrowej poprzez uchylenie aktów archaicznych (np. tzw. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) lub przez uchwalenie przepisów pozwalających na korzystanie z potencjału danych (np. dotyczących anonimizacji danych telekomunikacyjnych).
  • zapewnieniu jasnych i spójnych ram prawnych- konieczność uchylenia aktów prawnych lub ich części niespójnych z rozporządzeniem,
  • bliskiej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, wzorowanej na modelu z okresu prac nad projektem rozporządzenia, zapoczątkowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater