Lewiatan: Rząd pomija Radę Dialogu Społecznego

Związki zawodowe i pracodawcy, członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, wyrażają zaniepokojenie brakiem konsultacji rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. i apelują do premier Beaty Szydło o współpracę.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. w ogóle nie został skierowany do RDS, co uniemożliwiło przeprowadzenie konsultacji społecznych i wyrażenie opinii partnerów społecznych.

Warto przypomnieć, iż kwestie dotyczące „zamrożenia” podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r., a także finansowania staży podyplomowych oraz szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy, które znalazły się w projekcie ustawy, wielokrotnie były poruszane podczas posiedzeń Rady.

Pominiecie w konsultacjach Rady Dialogu Społecznego, a przez to uniemożliwienie wypracowania wspólnego stanowiska, wskazuje na brak odpowiedniego traktowania dialogu społecznego oraz instytucji powołanej do jego prowadzenia

– mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Jak wynika z art. 5 i art. 6 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego strona pracodawców i pracowników może przyjąć wspólną opinię w sprawie projektu aktu prawnego, którą rząd powinien uwzględnić, albo uzasadnić brak uwzględnienia takiej opinii w treści uzasadnienia projektu przedłożonego Sejmowi. Procedowaniem projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z pominięciem konsultacji nie może być tłumaczone pośpiechem w pracach, ponieważ ewentualne negatywne stanowisko partnerów społecznych wobec projektu nie blokowałoby prac nad uchwaleniem ustawy, ale zapewniłoby posłom pełną informację o stanowisku reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych wobec proponowanych przez rząd regulacji.

Rada Dialogu Społecznego jest jeszcze młodą instytucją, która systematycznie zyskuje na znaczeniu, udowadniając rosnącą potrzebę prowadzenia otwartego, przejrzystego, merytorycznego dialogu na rzecz dobra wspólnego. Pomijanie tej instytucji w kwestiach istotnych dla partnerów społecznych, podważa jej pozycję, ogranicza możliwość sprawczą, a tym samym motywację i zaangażowanie aktorów dialogu

– podkreśla Jacek Męcina.

Związki zawodowe i pracodawcy apelują więc do premier Beaty Szydło o współpracę przy budowaniu pozycji Rady Dialogu Społecznego w taki sposób, aby dla wszystkich było jasne, że nawet jeśli nie udało się w dialogu wypracować wspólnych rozstrzygnięć, to jednak nie pominięto możliwości trójstronnej dyskusji nad tymi rozstrzygnięciami.

Tryb prowadzenia konsultacji aktów prawnych z reprezentatywnymi organizacjami społecznymi będzie przedmiotem obrad najbliższego Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater