Lewiatan: Reformę rynku pracy należy stale monitorować

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada napisanie nowej ustawy o zatrudnieniu.

Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Po dwóch latach wdrażania nowych rozwiązań w ramach reformy rynku pracy potrzebne jest udoskonalenie wprowadzonych rozwiązań, ale też nowe propozycje.

Kierunek działań został wyznaczony w 2014 roku – zwiększanie efektywności polityki rynku pracy, wzmacnianie partnerstwa publiczno – społecznego i publiczno – prywatnego oraz lepsza współpraca z pracodawcami. Te rozwiązania powinny być ulepszane i rozwijane. Nowej polityce rynku pracy dobrze zrobiłaby inna filozofia regulacji – usystematyzowanie w odrębne akty – świadczeń, instrumentów oraz organizacji publicznych służb zatrudnienia.

Na regulacje rynku pracy trzeba patrzeć z perspektywy doświadczeń, ale przede wszystkim wyzwań przyszłości. Reforma wypełniła swoje funkcje wspierając grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności młodzież, której udział w bezrobociu spadł w okresie 2014 -2015 o blisko 1/3, a nowe instrumenty cieszyły się dużym zainteresowaniem tak przedsiębiorców, jak i młodych ludzi.

Profilowanie bezrobotnych musi służyć lepszemu diagnozowaniu i wspieraniu osób długotrwałe bezrobotnych. Profilowanie to podejście powszechnie stosowane, ale też stałe doskonalone. Dla mnie jako twórcy reformy nie ulega wątpliwości, że trzeba te rozwiązania doskonalić – dlatego wpisano do ustawy ocenę wprowadzonych rozwiązań i oczekuję też dobrych propozycji. Reforma wpisała do treści poszczególnych instrumentów wymóg utrzymania rezultatu, a więc zwiększania efektywności. Uważam, że kierunek ten należy rozwijać. Efektywność dalej musi się poprawiać.

Kolejny ważny kierunek to wyższa jakość partnerstwa na rynku pracy, w szczególności zlecanie usług aktywizacyjnych agencjom, ale też współpraca administracji i NGO w ramach programu PAI. Instrumenty te są bardzo ważne, ale należy je również monitorować i stałe doskonalić.

Zupełnie nowym kierunkiem zapoczątkowanym w 2014 jest wzmacnianie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To pierwsza tak ważna inicjatywa na rzecz wzmocnienia kształcenia ustawicznego w firmach, zwłaszcza w sektorze MSP. Dodatkowo po raz pierwszy oddano partnerom społecznym kompetencje formułowania priorytetów i zarządzanie KFS.

Wreszcie czekamy na nowe inicjatywy w zakresie zastępowania niektórych rozwiązań rynku pracy innymi, odnawialnymi, po wprowadzeniu świetnego programu Wsparcie w Starcie, czy programu pożyczek w miejsce dotacji na utworzenie działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater