Lewiatan: Przedsiębiorcy nie chcą, aby ZUS samodzielnie decydował, kto jest płatnikiem składek

To złe rozwiązanie – uważa Konfederacja Lewiatan. Po konsultacjach społecznych, do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zamiast na oddzielne rachunki, płatnicy będą przelewać na konto ZUS jedną kwotę, stanowiącą sumę należnych składek, wprowadzono poprawkę, która daje ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek.

– Jak wynika z uzasadnienia do projektu u podstaw kontrowersyjnej propozycji leżał słuszny cel tj. zabezpieczenie praw ubezpieczonych w przypadku nieskutecznego ich przekazania w ramach przejęcia pracodawcy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Tymczasem w projekcie kontrolerom ZUS przyznano nowe władcze uprawnienie, bez żadnego dookreślenia zakresu jego zastosowania. Ocena charakteru stosunków cywilnoprawnych powinna być przedmiotem oceny sądu, ze względu na złożoność i ważkość skutków takiej oceny. Natomiast w świetle propozycji to inspektor ZUS będzie dokonywał oceny określonych sytuacji i wydawał decyzje. Co więcej, tak ważny przepis został wprowadzony już po zakończeniu  konsultacji z partnerami społecznymi, odmawiając im w ten sposób prawa zabrania głosu, zgłoszenia uwag – mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W związku z powyższym organizacje pracodawców zaproponowały doprecyzowanie brzmienia art. 38a w taki sposób, aby w przypadku kontroli, kiedy wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych, przyznać wyraźne uprawnienie ZUS-owi do występowania do sądu. Na podstawie prawomocnego wyroku ZUS będzie miał prawo wydać stosowną decyzję.

W ten sposób zrealizowane są założenia ustawodawcy, a jednocześnie przepis zostanie doprecyzowany i bardziej przejrzysty. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż pewność w obrocie ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności nowych rozwiązań. Ten element ma zasadnicze znaczenie zarówno dla płatników jak i osób ubezpieczonych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater