Lewiatan: Przedsiębiorcy cieszą się ze skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat spowoduje znaczące zmniejszenie obciążeń i kosztów pracodawców.

Natomiast nałożenie na nich dodatkowego obowiązku wydania informacji o wysokości wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nie jest dobrym pomysłem – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Pozytywnie oceniamy założenia i kierunek proponowanych zmian w projekcie ustawy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania akt z 50 do 10 lat

Konfederacja Lewiatan popiera skrócenie okresu przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych z 50 do 10 lat. Rozważenia wymaga doprecyzowanie, iż w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika przez pracodawcę, okres 10 lat na przechowywanie dokumentacji liczony będzie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych okresów zatrudnienia.

Wydanie świadectwa oraz informacji o wysokości wynagrodzenia

Lewiatan krytycznie ocenia nałożenie na pracodawców dodatkowego obowiązku
w postaci wydania informacji o wysokości wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Informacja ma być przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyklicznie przesyłane przez pracodawców informacje do ZUS-u wydają się wystarczające.

Szersze wprowadzenie w Kodeksie pracy elektronicznych sposobów komunikowania się stron

Pracodawcy popierają szersze wprowadzenie formy elektronicznej do Kodeksu pracy.

Jednocześnie proponuje się duże zróżnicowanie form i postaci komunikowania się, co może być niejasne dla stron. Na powyższą złożoność będzie miało wpływ również wprowadzenie do Kodeksu cywilnego trzech form dla czynności prawnych: pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej.

Umożliwienie prowadzenia przez pracodawcę akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej

Pracodawca będzie zobowiązany prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Przepis oznacza konieczność wyboru przez pracodawcę postaci prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Mając na uwadze brak szczególnych rozwiązań w zakresie przetwarzania postaci dokumentów, przepis determinuje w praktyce możliwość stosowania w trakcie zatrudnienia tylko jednego rozwiązania, tj. albo formy papierowej albo elektronicznej poszczególnych dokumentów. W praktyce działalności pracodawcy mogą się zdarzyć przypadki pozyskiwania, tworzenia dokumentów w  różnej postaci. Umowa może zostać zawarta z pracownikiem w formie elektronicznej z  podpisem kwalifikowanym. Natomiast pracownik może przedłożyć dokumenty z poprzednich miejsc pracy w formie papierowej. Powstaje pytanie jak pracodawca ma prowadzić akta pracownicze
i dokumentację.

Powinny zostać również doprecyzowane zasady modyfikacji takiego wyboru, w sytuacji łączenia się pracodawców, przejmowania innego pracodawcy, jeżeli łączące się podmioty prowadziły dokumentacje w różnej formie. System mieszany mógłby mieć zastosowanie również do sytuacji kiedy pracodawcy rozpoczynają stosowanie nowych rozwiązań z uwagi na często znaczną  objętość prowadzonych akt osobowych pracowników.

Umożliwienie przechowywania akt osobowych, dokumentacji w postaci papierowej albo elektronicznej

Lewiatan popiera wprowadzenie możliwości przechowywania akt osobowych, dokumentacji  w postaci papierowej albo elektronicznej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater