Lewiatan: Propozycje zmian w służbie cywilnej powinny obowiązywać w Kodeksie pracy

Grupa posłów wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw dotyczący zmian w zasadach zatrudniania i wynagradzania osób na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Przewiduje on możliwość rozwiązania umowy o pracę po upływie 30 dni od wejścia ustawy w życie. Konfederacja Lewiatan uważa, że podobne przepisy powinny się znaleźć w Kodeksie pracy.

W projekcie proponuje się, aby stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasły po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu osobom tym nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy (art. 4 ust. 1 projektu). Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy będzie mogło nastąpić za wypowiedzeniem (art. 4 ust. 2 projektu).

W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że u podstaw tej zmiany leży potrzeba zapewnienia sprawnego funkcjonowania służby cywilnej oraz to, aby zatrudnianie na wymienionych stanowiskach odbywało się w sposób elastyczny i mniej sformalizowany. Pracodawcy od dawna wskazują na potrzebę zmiany prawa pracy prowadzącą do tego, aby zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie odbywało się w sposób elastyczny i mniej sformalizowany. W wielu badaniach dotyczących przeszkód w funkcjonowaniu i rozwoju firm wskazuje się, że prawo pracy, a zwłaszcza regulacje dotyczące rozwiązywania stosunku pracy są przeszkodą dla rozwoju firm i zwiększania zatrudnienia. Dlatego w naszej ocenie rozwiązanie zapisane w projekcie ustawy nie powinno ograniczać się wyłącznie do rozwiązywania stosunku pracy w służbie cywilnej, ale powinno zostać wprowadzone do Kodeksu Pracy jako powszechnie obowiązujące. Pracodawcy prywatni także chcieliby zyskać możliwość sprawnego funkcjonowania oraz elastycznego i mniej sformalizowanego sposobu zatrudniania pracowników, który ma być dostępny dla osób zarządzających podmiotami zatrudniającymi pracowników i urzędników służby cywilnej. W naszej ocenie elastyczne prawo pracy jest dla funkcjonowania podmiotów rynkowych nie mniej istotne niż dla urzędów. W związku z tym proponujemy dodanie w Kodeksie Pracy Art. 66¹ o następującej treści:
„Art. 66¹

  1. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, że w ciągu 30 dni wygaśnie zatrudnienie na zajmowanym przez niego stanowisku.
  2. Jeżeli przed upływem tego terminu osobom tym nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, stosunek pracy wygasa.
  3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem. „

Jednocześnie należy odpowiednio zmienić przepisy dotyczące rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem (Art. 34 i 36), tak aby maksymalne dopuszczalne wypowiedzenie wynosiło mniej niż 30 dni.

Taka zmiana przepisów będzie stawiała nasz kraj w europejskiej a nawet światowej awangardzie pod względem dostosowania prawa pracy do potrzeb nie tylko zarządzania służbą cywilną, ale także do potrzeb gospodarki, a przede wszystkim powinna przełożyć na istotny wzrost zatrudnienia. Łatwość rozwiązywania stosunku pracy przekłada się bowiem na większą skłonność do zatrudniania pracowników, o czym świadczy wysoki poziom zatrudnienia i niski poziom bezrobocia w takich krajach jak Wielka Brytania, Holandia, czy Dania. Zmiana przepisów może okazać się także pomocna przy ograniczaniu zjawiska dualizmu rynku pracy i stosowania umów tzw. terminowych (na czas określony i umowy cywilne), ponieważ wraz ze wzrostem elastyczności zwiększy się skłonność do stosowania umowy o pracę.

Sądzimy jednocześnie, że wszelkie projekty dotyczące zmian w zakresie prawa pracy powinny być obligatoryjnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Obawiamy się, że stanowisko związków zawodowych obecnych w RDS i dyskusja na tym forum, nie doprowadzi do akceptacji zaproponowanych w projekcie ustawy przepisów.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater