Lewiatan proponuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Lewiatan proponuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Poprawa efektywności procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz ich przejrzystości, m.in. skrócenie czasu oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia, na wydanie zezwolenia na pracę, to najpilniejsze działania, które ułatwią pracodawcom dostęp do pracowników-cudzoziemców. Wydłużony czas trwania wielu procedur negatywnie wpływa zarówno na sytuację pracodawcy, jak i cudzoziemca – uważa Konfederacja Lewiatan.

Przeprowadzona pośród członków Konfederacji Lewiatan ankieta (dot. zatrudnienia cudzoziemców) wykazała, iż ponad 60% respondentów odnotowało w  ostatnich 12 miesiącach problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy z powodu: braku lub niedopasowania kwalifikacji albo braku osób zainteresowanych pracą.

Zdecydowana większość przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców ze względu na brak kandydatów do pracy na rynku krajowym (91% odpowiedzi) oraz wysokie kwalifikacje (18%). Tylko niewielki odsetek przedsiębiorców biorących udział w ankiecie wskazało na niskie koszty zatrudnienia cudzoziemców (7%).

Większość przedsiębiorców wskazuje na chęć dłuższej współpracy z cudzoziemcami  44% (6 miesięcy – 2 lata), 39% (ponad 2 lata).

W perspektywie długoterminowej należy wypracować strategię migracji, obejmującą elementy legalizacji pobytu i pracy oraz wsparcia integracji cudzoziemców o poszukiwanych kwalifikacjach. Natomiast niezwłocznie należy podjąć działania, które ułatwią pracodawcom dostęp do pracowników-cudzoziemców.

– Głównym wyzwaniem jest poprawa efektywności procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz ich przejrzystości. Regulacje w tym zakresie negatywnie oceniło 75% ankietowanych przedsiębiorców, wskazując, że są one złożone i często długotrwałe. Polscy przedsiębiorcy muszą samodzielnie weryfikować kwestie legalności pobytu, możliwości podjęcia pracy, w oparciu o przepisy kilkunastu ustaw i rozporządzeń. Na złożoność regulacji wpływają też ciągłe ich modyfikacje. Nawet w przypadku prawidłowego realizowania procedur przedsiębiorcy nie mogą liczyć na terminowe rozpoznanie ich wniosków – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Terminy

Czas oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia

Z otrzymanych od przedsiębiorców odpowiedzi wynika, iż okres oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy to w pewnych przypadkach nawet miesiąc w woj. dolnośląskim, ok. 2 miesięcy w woj. mazowieckim, do 3 tygodni w woj. śląskim i wielopolskim,

Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę trwało przeciętnie od  13,5 (woj. podlaskie) do 180 dni (woj. pomorskie). Średnio w Polsce wydanie decyzji zajmowało 62 dni (dane MRPIPS za 2017 r.)

Z otrzymanych od przedsiębiorców odpowiedzi wynika, iż okres oczekiwania na otrzymanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę to nawet 3-6 miesięcy w woj. dolnośląskim,  4 miesiące w woj. mazowieckim, ponad 6 miesięcy w woj. łódzkim, ponad 6 miesięcy w woj.  pomorskim, 5 miesiące w województwie śląskim i wielopolskim,

Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia o pracę i pobyt

Czas trwania postępowania w sprawie zezwolenia o pracę i pobyt wynosi przeciętnie:

–        4 miesiące w woj. mazowieckim, kujawsko pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim,

–        6 miesięcy w woj. dolnośląskim, lubuskim,  wielkopolskim,

–        9 miesięcy w woj. pomorskim.

Średnia krajowa na wydanie decyzji ws. zezwolenia na pobyt i pracę to 141 dni (na podstawie danych UDSC w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r.). Z otrzymanych od przedsiębiorców odpowiedzi wynika, iż czas postępowania przekracza w niektórych przypadkach 12/15 miesięcy.

Negatywne  skutki wydłużonych procedur

Wydłużony czas trwania procedur kreuje sytuacje budzące zastrzeżenia i wpływa negatywnie zarówno na sytuację pracodawcy, jak i cudzoziemca.

Pracodawca występujący o zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy powinien mieć pewność, że przy spełnieniu wszelkich wymogów, oświadczenie zostanie wpisane do ewidencji w okresie 7 dni roboczych. Brak takiego wpisu, bez uzasadnionych powodów, oznacza, iż cudzoziemiec przebywając legalnie na terytorium RP nie może podjąć pracy. Po stronie pracodawcy oznacza to konieczność podjęcia kroków w zakresie zatrudnienia (kwestia wypłaty wynagrodzenia, pytanie o kontynuacje współpracy), co ma znaczenie w kontekście jego odpowiedzialności, wizerunku i realizowanych zamówień. Przedsiębiorcy często biorą na siebie ciężar zapewnienia godnego bytowania cudzoziemca – w oczekiwaniu na dokument.

Podobne stany faktyczne mają miejsce  w przypadku jednolitych zezwoleń o pracę i pobyt. Wydłużające się terminy na zamieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o takie zezwolenie a w pewnych okolicznościach umożliwia wcześniejsze podjęcie legalnej pracy, powoduje szereg perturbacji. Może to  prowadzić do sytuacji, gdy cudzoziemiec posiada tytuł do podjęcia pracy, ale nie ma legalnej podstawy kontynuacji pobytu.  Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia jednocześnie cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym. Szczególnie w przypadku cudzoziemców zajmujących wysokie stanowiska, posiadających wysokie kwalifikacje wpływa to na ocenę atrakcyjności naszego kraju.

Co istotne pracodawcy nie odczuwają poprawy sytuacji w 2018 r., a wręcz informują o wydłużaniu czasu rozpoznawania wniosków przez urzędy.

Rozwiązania

Procedury zatrudniania cudzoziemców należy rozpatrywać w kontekście dwóch aspektów:

–        możliwych zmian w działalności właściwych organów, zasad współpracy z pracodawcami, które przyczyniłyby się do terminowego rozpoznawania wniosków, bez potrzeby podejmowania interwencji legislacyjnej,

–        koniecznych zmian w przepisach.

Zwiększenie nakładów finansowych

Na działalność organów wpływa złożoność procedur oraz dostępne środki finansowe i zasoby kadrowe. Postulujemy zatem zwiększenia nakładów finansowych na wydziały odpowiedzialne za obsługę wniosków, wydawanie właściwych decyzji, rozpoznawanie odwołań. Tym bardziej, iż od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty za wydanie zezwolenia sezonowego oraz rejestrację oświadczenia.

Promowanie stabilnych form zatrudnienia cudzoziemców

Rozważenia wymaga wkomponowanie w proces upraszczania procedur elementu promowania bardziej stabilnych form zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie prac nad ostatnią nowelizacją z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm) dyskutowano możliwość wprowadzenia tzw. milczącego załatwienia sprawy. Polega to na tym, iż brak reakcji organu po upływie określonego ustawą terminu uznawane jest za załatwienie sprawy, w sposób uwzględniający wniosek strony. Taka instytucja mogłaby mieć odpowiednie zastosowanie do instytucji  oświadczenia o powierzeniu pracy, określonych przypadków zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pobyt i pracę, o ile wniosek dotyczyłby zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

 

Konfederacja Lewiatan

 

Informacja prasowa oraz analiza „Zatrudnienie cudzoziemców perspektywy pracodawców i propozycje zmian” tutaj

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater