Lewiatan proponuje wprowadzić mediację do Kodeksu pracy

Dotychczasowy siedmiodniowy termin na odwołanie się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę jest za krótki i często uniemożliwia właściwe przygotowanie pozwu i zgromadzenie wszelkich dowodów w sprawie. Jego wydłużenie do 14 dni jest dobrym rozwiązaniem. Do Kodeksu pracy należałoby również wpisać możliwość rozstrzygania sporów w drodze mediacji – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian w Kodeksie pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy o pracę przepisy Kodeksu pracy przewidują 14 dni na wniesienie żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Dążenie do ujednolicenia terminów jest zasadne i korzystne dla obu stron stosunku pracy, gdyż pozwala na lepsze przygotowanie się do postępowania sądowego

-€” mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana w związku z proponowanym wydłużeniem terminu do złożenia odwołania, który ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozwiązywania sporów, zasadnym jest rozważenie wprowadzenia do Kodeksu pracy nowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Do takich metod zaliczana jest mediacja. W szczególności, gdy dotychczasowe, wprowadzone w zupełnie innej rzeczywistości, metody polubownego rozwiązywania sporów nie sprawdziły się należy skorzystać z tych, które są nowatorskie i zarazem bardzo potrzebne w obecnych warunkach ekonomicznych i społecznych.

Innowacyjność metody polubownego sposobu rozwiązywania sporów pracowniczych w drodze mediacji polega na przyznaniu pracownikowi równorzędnej pozycji w budowaniu relacji z pracodawcą. Natomiast dla pracodawcy mediacja okazuje się efektywnym, ze względu na czas i koszty, narzędziem rozwiązywania sporów. W tej relacji pracodawca przestaje być ostatnią instancją, a sąd jedyną drogą uzyskania sprawiedliwości.

Sprawy sądowe dotyczące wypowiadania umów o pracę trwają czasami kilka lat, zaś pierwsze terminy rozpraw wyznaczane są nierzadko po upływie 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia umowy o pracę.
Z danych statystycznych wynika, że do sądów rejonowych w 2011 r. wpłynęło 66 087 pozwów (ugody – 7840); w 2012 r. – 78 737 pozwów (ugody – 9097); w pierwszej połowie 2013 r. – 39 395 pozwów (ugody – 4614). Zatem można stwierdzić, że wpływ spraw sądowych systematycznie zwiększa się, a możliwości ich rozstrzygania nie rosną. Spraw sądowych jest coraz więcej, zaś obie strony stosunku pracy są na długi czas obarczone niepewnością co do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Z powyższych względów i mając na uwadze zmiany kodeksu postępowania cywilnego z 10 września 2015 r. dotyczące wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów, także w zakresie stosunków pracowniczych zasadne jest usankcjonowanie możliwości rozwiązywania sporów w drodze mediacji. W konsekwencji, zarówno potencjalny powód, jak i jego pełnomocnik będą zobowiązani do podjęcia mediacji lub innej próby pozasądowego rozwiązania sporu oraz zamieszczenia stosownej informacji o tym w pozwie. Jeśli powód nie podejmie takiej próby, to będzie zobligowany do wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 kpc).

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater