Lewiatan: Pracodawcy i związkowcy apelują do premier o wstrzymanie reformy w oświacie

Wszystkie organizacje pracodawców, m.in. Konfederacja Lewiatan i związki zawodowe, za wyjątkiem Solidarności, wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego apelują do premier Beaty Szydło o wstrzymanie reformy strukturalnej w oświacie od 2017 roku i kontynuowanie innych zapowiadanych zmian.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz w liście do premier Beaty Szydło napisała, że propozycje rządowe zmian w systemie oświaty zgodnie z deklaracjami minister edukacji narodowej oznaczają gruntowną przebudowę systemu oświaty w Polsce, która oddziaływać będzie nie tylko na funkcjonowanie szkół, ale przede wszystkim decydować będzie o szansach rozwojowych dzieci i młodzieży. Tak liczne zapowiadane zmiany oznaczają wyzwania nie tylko dla rządu i samorządów, wpływać one będą na finanse publiczne i zatrudnienie, a przede wszystkim na warunki funkcjonowania w systemie oświaty dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W konsekwencji tak poważna zmiana społeczna wymaga zintegrowanej wizji, szczegółowych przygotowań i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

Zgadzając się z ideą dostosowywania modelu edukacji do zmian społeczno-gospodarczych i wyzwań przed jakimi staje edukacja partnerzy społeczni uważają, że najważniejszym celem jest przygotowywanie dzieci do życia w świecie przyszłości. Jednakże zmiany te muszą być wprowadzane na zasadzie ewolucji i dotykać zakresów, które wskazywane są jako wymagające modyfikacji. Tak liczne wątpliwości zgłaszane przez samorządy, środowiska nauczycielskie, wreszcie rodziców i samych uczniów powinny skłaniać rząd do refleksji nad samą koncepcją przygotowań. Rada Dialogu Społecznego miała okazję włączyć się w dyskusję nad luźną koncepcją zmian zaprezentowaną przez minister edukacji narodowej. Same założenia były też przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. Usług Publicznych 3 listopada br., który przyjął stanowisko wskazujące, że wprowadzanie tak dużych zmian w tempie zaproponowanym przez stronę rządową stwarza uzasadnione zagrożenie, że zostaną one wprowadzone bez należytego przygotowania. Szereg zgłaszanych wątpliwości uzasadnia pytanie o sens ekspresowo wprowadzanych zmian. Dodatkowo brak jest w założeniach wyraźnej wizji przebudowy szkolnictwa zawodowego, o co od lat zabiegają zgodnie środowiska gospodarcze, pracownicze i eksperckie.

Proponowane zmiany strukturalne budzą szereg wątpliwości, szczególnie w zakresie harmonogramu ich wdrażania. Wprowadzanie tak dużych zmian w tak krótkim czasie, właściwie bez przygotowania nie jest wystarczająco uzasadnione. Nie ma powodów, by już za rok likwidować gimnazja, wydłużać licea i edukację wczesnoszkolną. Nie dzieje się nic, co by to uzasadniało. System oświaty się ustabilizował – właśnie rok temu maturę zdał pierwszy rocznik kształcony w całości według nowej podstawy programowej. To dobry czas na ocenę funkcjonowania systemu i zmiany – tam gdzie potrzeba, ale to zły czas na jego burzenie. Przy czym w przypadku szkolnictwa zawodowego, gdzie wypracowano konsensus wokół rozwijania koncepcji kształcenia dualnego znów brakuje po stronie MEN determinacji i wyraźnego harmonogramu działań.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, z upoważnienia wszystkich organizacji pracodawców oraz większości organizacji związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, za wyjątkiem NSZZ „Solidarność” zaapelowała o:

  1. wstrzymanie reformy strukturalnej od 2017 r. i kontynuowanie innych zapowiadanych zmian;
  2. rozpoczęcie prac nad koncepcją polskiego liceum i standardami kształcenia w nim;
  3. przedstawienie harmonogramu i planu realizacji reformy kształcenia zawodowego.

Równocześnie w imieniu Rady Dialogu Społecznego zadeklarowała chęć podjęcia konsultacji w tych obszarach i organizacji na forum RDS dyskusji wszystkich wskazanych problemów z udziałem stron dialogu oraz innych środowisk kluczowych dla dialogu społecznego w tej materii.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater