Lewiatan popiera propozycje ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Minister rozwoju przedłożył do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia ten projekt , ale proponuje też pewne poprawki.

Pozytywnie oceniamy kierunek zmian zaproponowany w projekcie ustawy. Rozwiązania zmierzają do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a to jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jak słusznie wskazało ministerstwo w uzasadnieniu, jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności, który w dużej mierze zależy od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów. Nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Konsekwencją jest popadanie przez przedsiębiorców w „spiralę długów” wobec innych kontrahentów, pracowników, a co istotne – również Skarbu Państwa. Dlatego z satysfakcją przyjmujemy fakt, że ministerstwo zaczyna dostrzegać zależności pomiędzy problemami przedsiębiorstw w dochodzeniu roszczeń a kondycją gospodarczą kraju. Na konieczność poprawy sytuacji wierzycieli wskazywaliśmy bowiem wielokrotnie

– mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W stanowisku skierowanym do resoru rozwoju Lewiatan przedstawił jednak obszerną listę uwag do projektu i zagadnień, które powinny stać się również przedmiotem regulacji, mającej z założenia ułatwiać wierzycielom dochodzenie roszczeń, a które w tym projekcie zostały pominięte.

Zwróciliśmy między innymi uwagę na nieprzystający do wykorzystywanych obecnie technologii obowiązek zawierania umów o udostępnienie informacji gospodarczej w formie pisemnej czy wymóg formy listu poleconego dla wezwań do zapłaty. Za konieczne i potrzebne wydaje się bowiem zwiększanie zaufania do usług elektronicznych i środowiska online (na co wskazuje już w preambule europejskie rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Wskazaliśmy także m.in. na konieczność obniżenia kosztów dochodzenia roszczeń czy rozszerzenia kompetencji komorników

– dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że jej postulaty zostaną wzięte pod uwagę, a dyskusja, która będzie miała miejsce podczas konsultacji publicznych, pozwoli na wypracowanie takich rozwiązań, które będą ułatwiały dochodzenie wierzytelności, ograniczając tym samym popadanie przez przedsiębiorców w długi.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater