Lewiatan: Polskie firmy będą miały mniejsze możliwości świadczenia usług

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Ograniczy ona swobodę świadczenia usług, zwiększy zawiłość regulacji, liczbę sytuacji spornych, a tym samym koszty. Nowe przepisy szczególnie mocno uderzą w polskie firmy, które świadczą usługi w innych krajach UE – uważa Konfederacja Lewiatan.

Krytycznie odnosimy się do przedstawionego projektu dyrektywy. Przyczyni się on do eliminowania z rynku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne z wykorzystaniem własnych pracowników

– mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rozwiązania przyjęte przez Komisje Europejską:

 • zmierzają do ograniczenia korzystania z traktatowej swobody świadczenia usług – proponowane rozwiązania stoją w sprzeczności z istotą tej swobody traktatowej i wynikającej z niej instytucji delegowania pracowników (np. wprowadzenie 24 miesięcznego okresu, odejście od pojęcia minimalnego wynagrodzenia),
 • poprzez użycie niejasnych konstrukcji i pojęć (np. odejście od pojęcia minimalnego wynagrodzenia, wprowadzenie 24 miesięcznego okresu delegowania), rozszerzenie zakresu obowiązków przedsiębiorców – prowadzą do zwiększenia zawiłości regulacji, wzrostu liczby sytuacji spornych a tym samym do wzrostu kosztów – wbrew założeniom nie posłużą zwiększeniu transparentności i uproszczeniu,
 • budzą zastrzeżenia na tle przepisów traktatowych oraz innych regulacji unijnych, wykraczają poza to co jest konieczne, są przykładem nadregulacji ,
 • nie tworzą równych warunków działania („level playing field”), a będą skutkować wzrostem formalności i kosztów po stronie pracodawców delegujących pracowników, tworząc nierówności i dodatkowe bariery w swobodzie świadczenia usług,
 • nie uwzględniają wspólnego stanowiska partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie unijnym (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP) o przeprowadzenie stosownych konsultacji z partnerami społecznymi na temat kierunków zmian dyrektywy,
 • budzą zastrzeżenia w kontekście idei lepszych uregulowań prawnych, tj. kształtowaniu unijnych polityk i przepisów tak, aby osiągały swoje cele przy minimalnych kosztach,
 • nie uwzględniają głosu środowiska biznesu – nie podejmują szeregu aspektów, na które środowiska przedsiębiorców zwracały uwagę wielokrotnie, tj. ciągły wzrost obciążeń administracyjnych, kosztów delegowania pracowników i nieproporcjonalne działania organów kontrolnych. W ramach konsultacji prowadzonych przez KE 30% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw wskazywało na problemy związane z wymogami administracyjnymi i biurokracją.

Ponadto zastrzeżenia budzi odwoływanie się w preambule projektu do sektora międzynarodowego transportu drogowego w kontekście stosowania reguł dotyczących delegowania pracowników. Brak jest bowiem uzasadnienia dla obejmowania przepisami dyrektywy 96/71/WE sektora międzynarodowego transportu drogowego.

Główne zmiany mają dotyczyć następujących zagadnień:

 • wynagrodzenia pracowników delegowanych – pracownicy delegowani mają mieć zapewnioną płacę porównywalną z tą otrzymywaną przez pracowników lokalnych. Zasady dotyczące wynagrodzenia, które mają zastosowaniem do pracowników lokalnych mają mieć zastosowanie do pracowników delegowanych. Państwa mają ustalić szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia.
 • regulacje układów zbiorowych uznanych za powszechnie stosowane mają mieć do zastosowanie do pracowników delegowanych we wszystkich sektorach działalności,
 • w przypadku, gdy czas trwania oddelegowania przekracza 24 miesięcy, do pracowników delegowanych, co do zasady, zastosowanie mają mieć warunki pracy państwa przyjmującego, o ile będzie to korzystniejsze dla pracownika delegowanego,
 • przyznanie państwom członkowskim prawa do zobowiązywania podwykonawców do gwarantowania swoim pracownikom takiego samego wynagrodzenia jakie powinien zagwarantować główny wykonawca,
 • krajowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej mają mieć zastosowanie do agencji delegujących pracowników z innych państw członkowskich,

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater