Lewiatan: Pieniądze na realizację Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Konfederacja Lewiatan postuluje, aby autorzy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przygotowali wiarygodną informację o jej finansowaniu. Wskazali, które z planowanych działań i które projekty będą finansowane z budżetów poszczególnych instytucji w ramach ich ustawowych zadań i środków, a na które potrzebne są dodatkowe pieniądze.

Budżet państwa, budżety samorządów, Fundusz Pracy, PFRON, fundusze europejskie nie mogą stanowić źródła finansowania SOR. W jaki bowiem sposób środki np. z NFZ – 374 mld zł w latach 2016-2020 – mają sfinansować realizację Strategii, gdy służą one wypełnieniu zadań NFZ zapisanych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ ? I nawet jeżeli system oparty na NFZ ulegnie zmianie (co zapowiedział minister zdrowia), to zadania i konieczność ich finansowania pozostaną. W jaki sposób ponad 93 mld zł przeznaczone w budżecie państwa w latach 2016-2020 na szkoły wyższe ma sfinansować SOR, gdy i to są środki służące ustawowemu funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego?

Nie jest właściwe określenie, że źródłem finansowania SOR będzie Fundusz Pracy i PFRON, gdy autorzy piszą „kwota ta uwzględnia również wydatki na cele związane z realizacją zadań, do jakich powołane zostały państwowe fundusze celowe”. Czy oznacza to, że część środków np. z Funduszu Pracy będzie wydawana niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
Także ponad 0,5 bln zł z jednostek samorządu terytorialnego budzi zdziwienie. Jak środki, które samorząd ustawowo przeznacza na edukacje miałyby zostać wykorzystane do realizacji SOR?
Warto byłoby także nie wskazywać jako źródła finansowania Strategii programów europejskich, tj. Horyzont 2020, COSME, LIFE. Środki w ramach tych programów są dostępne bowiem w drodze konkursów i zakładanie a priori, że w latach 2016-2020 dadzą nam one ponad 12 mld zł jest nadużyciem. Najpierw bowiem trzeba przygotować projekty, a później wygrać konkursy, aby mieć dostęp do tych pieniędzy.

Lewiatan proponuje rozszerzenie źródeł finansowania Strategii o leasing.

Konfederacja Lewiatan uważa, że dyskusja nad Strategią, jej ostateczny kształt, a następnie wdrażanie będzie w dużej mierze zależeć od zaufania. Dzisiaj trudno o nim mówić, ponieważ realizowane i planowane działania rządu są w wielu obszarach sprzeczne ze Strategią.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater