Lewiatan: Parlamentarzyści powinni poprzeć kompromis w sprawie in-house

Dziś w Sejmie trzecie czytanie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. W toku prac parlamentarnych udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie dotyczące usług in-house, które teraz powinni poprzeć wszyscy posłowie i senatorowie. Zaproponowane zapisy, pozwolą zachować równowagę konkurencyjną pomiędzy spółkami samorządowymi a firmami z otwartego rynku, które często są polskimi firmami rodzinnymi – uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowelizacja ustawy PZP powinna zostać uchwalona i wejść w życie jak najszybciej. Termin wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej do polskiego prawa minął już 18 kwietnia br. Do wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych niezbędna jest implementacja unijnego prawa. Nowelizacja ma także regulować kwestie usług in-house, co budziło wiele kontrowersji. Jednak w toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy prowadzonych przez Marię Janyską z PO udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które polega na tym, że wprowadzono ściślejszą kontrolę usług in-house. W projekcie rządowym, w tym zakresie, była pozostawiona duża swoboda.

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce to 270 mld złotych, z czego około 100 mld zł to usługi realizowane wewnętrznie, czyli bez przetargów. Przyjęcie proponowanego w opiniowanej ustawie rozwiązania, polegającego na zniesieniu obowiązku przeprowadzenia przetargu na rynku odpadów komunalnych, zostało zdecydowanie negatywnie ocenione przez Biuro Analiz Sejmowych – jako rozwiązanie bardzo niekorzystne dla prywatnych przedsiębiorców działających w tej branży, które w wielu przypadkach może zakończyć się ich likwidacją na skutek utraty istotnego lub niejednokrotnie jedynego źródła ich przychodów. Rozwiązanie to będzie również niekorzystne dla obywateli, albowiem likwidacja konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, które obecnie muszą przystępować do przetargu może przyczyniać się do powstawania lokalnych monopoli, co prowadziłoby do wzrostu cen i/lub obniżenia jakości usług.

Także wnioski płynące z niedawnego raportu NIK o „realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego” nie są zbyt optymistyczne.

To pracodawcy i związki zawodowe od początku postulowały o efektywny nadzór nad zamówieniami realizowanymi bez przetargów, a nowelizacja PZP powinna wreszcie pozwolić samorządom na skuteczne wydatkowanie olbrzymich środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt daje taką szansę, gdyż w toku prac parlamentarnych znaleziono rozwiązanie kompromisowe, które realizuje powyższe postulaty. Dodatkowo jeszcze pozwala zabezpieczyć miejsca pracy oraz polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mamy nadzieję, że wszystkie kluby poprą kompromisowe zapisy dotyczące zamówień in-house. Ponad 1/3 rynku zamówień publicznych – o wartości 100 mld złotych – jest właśnie rozstrzygana bez przetargów. Nie można zatem pozwolić, by tak ogromny sektor mógł być nieefektywnie zarządzany – podobne wnioski przedstawiło Biuro Analiz Sejmowych. Wypracowane w toku prac parlamentarnych zapisy nowelizacji Pzp niosą za sobą szansę na poprawę sytuacji. Warto podkreślić, że to dokładny monitoring zamówień publicznych w ramach procedury przetargowej jest gwarancją gospodarnie wydanych środków. Dlatego system powinien być w tym obszarze uszczelniany, a nie rozszerzać możliwości dowolnego dysponowania publicznymi środkami”

– mówi Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Kontrola NIK objęła okres od roku 2009 do 2014. Jej celem była ocena „realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego”. Kontrola wykazała, że wykonanie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem tworzonych spółek obarczone było wieloma nieprawidłowościami i było mało efektywne. Nieprawidłowości, zarówno przy tworzeniu spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonaniu przez spółki poszczególnych zadań, wpłynęła na obniżenie skuteczności realizacji zadań samorządu. Ponadto, w toku kontroli stwierdzono przypadki braku podstawy prawnej do prowadzenia przez niektóre spółki działalności w poszczególnych obszarach.

Wszystkie te uwagi były w trakcie procedowania ustawy w Radzie Dialogu Społecznego wielokrotnie podnoszone przez partnerów społecznych, a raport NIK potwierdza tylko zgłaszane obawy.

Więcej informacji na blogu kowalski.blog.onet.pl oraz twitter.com/MarekKowalski.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater