Lewiatan ocenia reformę administracji skarbowej

Trwają prace nad utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt zmian pomimo prowadzonych konsultacji z pracodawcami i pracownikami w Radzie Dialogu Społecznego został już skierowany do Sejmu. Zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej w jedną Krajową Administrację Skarbową, która ma być spójna i jednolita, a dzięki temu lepiej wypełniać obowiązki. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan niektóre regulacje mogą jednak znacząco pogorszyć sytuację przedsiębiorstw.

W ocenie Lewiatana zmiany w administracji podatkowej są konieczne, przedsiębiorcy od dawna wskazują na problemy z załatwieniem spraw, niekompetentną obsługą, brakiem zainteresowania urzędników przestępczością gospodarczą i kierowaniem swojej opresyjności w kierunku legalnie działających firm.

Należy mieć nadzieję, że po zmianach funkcjonowanie skarbówek poprawi się, niemniej już na etapie konsultacji projektu widać, że w niektórych obszarach sytuacja przedsiębiorców znacząco się pogorszy. Przede wszystkim za sprawą osłabienia kontroli wydawanych decyzji. Od części decyzji, przeprowadzonych w wyniku postępowania podatkowego powstałego po kontroli celno – skarbowej, nie będzie już odwołania do dyrektora izby skarbowej (po zmianie dyrektora izby administracji skarbowej), a jedynie odwołanie do tego samego organu. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko uzgadniania ostatecznego rozstrzygnięcia pomiędzy komórkami organu kolejno rozpatrującymi sprawy w pierwszej i drugiej instancji

– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Może dojść do nacisków na pracowników komórek odwoławczych, aby szybko, a nie wnikliwie rozpatrywać sprawę. Ponadto, utrata niezależności przez organy II instancji, doprowadzić może do patologicznych sytuacji, w których błędy komórek I instancji nie będą zauważane i korygowane. W konsekwencji przeniesienie ciężaru oceny postępowania podatkowego na sądy spowoduje większe ich obłożenie i dłuższe oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zauważa, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom reforma administracji skarbowej nie eliminuje dualizmu kontroli. Kontrolę podatkową będą prowadzić tak jak obecnie urzędy skarbowe, a kontrolę celno – skarbową urzędy celno – skarbowe (odpowiednik obecnych urzędów kontroli skarbowej). Tryb obu kontroli wpływa w istotny sposób na uprawnienia procesowe podatnika, i tym samym budzi daleko idące wątpliwości dlaczego jeden podatnik, w tym samym zakresie, będzie podlegać kontroli podatkowej, zaś inny kontroli celno-skarbowej.

Konieczne jest wskazanie warunków objęcia podatnika jednym, bądź drugim typem kontroli, gdyż inaczej będzie dochodzić do naruszenia zasady równości, przez to, jaki organ będzie przeprowadzał kontrolę. Wykluczenie dualizmu kontroli, powinno dotyczyć nie tylko wprowadzenia jednego typu kontroli, ale poprzez określenie w jakich sytuacjach podatnik podlega kontroli podatkowej, a w jakich (np. przypadki kwalifikowane związane z przestępczością podatkową) podlega kontroli celno-skarbowej.

W projekcie przewidziano także rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających na wszystkich podatników, którzy brali udział w dostawie towaru lub usługi. W ocenie Rady Podatkowej nie wpłynie to na wynik kontroli, ponieważ rozliczenie podatnika nie zależy od tego, co zrobili kontrahenci kontrahenta. Często podatnik nawet nie wiem, kto to jest, a często nawet nie ma prawa o tym wiedzieć ze względu na tajemnicę handlową i skarbową.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater