Lewiatan: Nowe obowiązki sprawozdawcze mocno obciążą firmy

Wprowadzanie nowych obowiązków dla podatników, jak np. przesyłanie całej ewidencji VAT do organów podatkowych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, powinno odbywać się z poszanowaniem podatników, z uwzględnieniem ich możliwości fizycznych, finansowych i czasowych – apeluje Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Komisja Finansów Publicznych przyjęła właśnie sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Ma on wprowadzić do polskiego porządku prawnego m.in. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

W trakcie prac w Podkomisji, do projektu wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej ewidencji VAT.

Wprowadzenie, bez konsultacji społecznych, nowych obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych, znacząco obciąży przedsiębiorców. Ich spełnienie nie będzie możliwe w przewidzianym terminie, tj. już po 30 dniach od dnia wejścia w życie ustawy

– mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla dużych podmiotów (jednolity plik kontrolny), ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br., a zarówno Ministerstwo Finansów jak i przedsiębiorcy, nie są jeszcze gotowi do przyjmowania / przesyłania ksiąg w ten sposób. Właśnie dlatego obowiązek ten od lipca br. obejmie jedynie największe podmioty, a małe i średnie dopiero od 2018 r.

Biorąc pod uwagę, jak dużo wątpliwości budzi jednolity plik kontrolny oraz fakt, że na dzień dzisiejszy nie ma gwarancji, że przedsiębiorcy będą w stanie wywiązywać się z nałożonego obowiązku – choćby z przyczyn technicznych, a administracja podatkowa będzie gotowa przyjąć i przetworzyć otrzymane dane, nielogiczne i nieuzasadnione jest wprowadzanie kolejnych obowiązków. Nie przyniesie to oczekiwanych efektów, a jedynie obciąży firmy wysokimi kosztami dostosowania systemów rozliczeniowych.

Niepokojące jest, że Ministerstwo Finansów, w celu uniknięcia konsultacji społecznych kontrowersyjnych zmian, wprowadza je w formie poprawek poselskich nie dokonując analizy skutków regulacji pod kątem jej wpływu na funkcjonowanie podatników, pomijając proces ustawodawczy oraz ryzykując konstytucyjnością wprowadzonych rozwiązań, ze względu na naruszenie przepisów o inicjatywie ustawodawczej przysługującej posłom

– dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan apeluje o wycofanie zmiany lub wprowadzenie odpowiedniego vacatio legis, które umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie się do nowych obowiązków. Dla najmniejszych podatników powinno ono trwać, tak jak w przypadku jednolitego pliku kontrolnego, co najmniej do połowy 2018 r.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater