Lewiatan: Komitet Rozwoju szansą dla rządu i biznesu?

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 24 z 4 marca 2016 r. powołał Komitet Rozwoju. Tekst zarządzenia został przedstawiony na stronach BIP Rady Ministrów.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Premier Beata Szydło zapowiadała po utworzeniu rządu, że nie zamierza tworzyć Rady Gospodarczej przy Premierze RP na kształt tej, która funkcjonowała w czasie rządów PO-PSL. Widzi jednak potrzebę powołania zespołu doradczego zajmującego się sprawami gospodarczymi, ale składającego się z członków rządu. Realizując tę zapowiedź premier B. Szydło 4 marca 2016 r. swoim zarządzeniem powołała Komitet Rozwoju. Zarządzenie konstytuuje Komitet, określa jego zadania i zasady pracy.

„Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z realizacją uchwały Rady Ministrów nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (art. 2.1 Zarządzenia) oraz „rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W razie braku uzgodnienia rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu” (art. 9.2).

Z punktu widzenia rządu to ważna decyzja, tworzy bowiem gospodarczą wewnątrzrządową „strukturę poziomą” i daje tym samym szanse na ograniczenie negatywnego, silosowego działania ministerstw, na które od lat zwraca uwagę wielu ekspertów. Zwiększa zatem szanse na realizację „rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu”), a plan gospodarczy rządu to Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I mimo, że nie wszystko o co zabiega biznes w nim jest (chociażby koszty pracy, regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego, wiele kwestii związanych z zatrudnieniem, m.in. jednolity kontrakt), to stworzenie instytucjonalnych warunków do realizacji Planu to istotny krok do jego urzeczywistniania.

Pozostają znaki zapytania, m.in. :

  1. Jak będzie wyglądała współpraca z różnymi powoływanymi w ramach poszczególnych ministerstw ciałami doradczymi, zespołami, radami, a także z powołaną niedawno, także zinstytucjonalizowaną Radą innowacyjności (skład Rady i Komitetu w części się powiela)?
  2. Czy korzystanie z „rzeczoznawców i ekspertów” nie powinno mieć stałego i otwartego charakteru, zarządzenie zakłada bowiem, że „Komitet lub Przewodniczący Komitetu może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych” (art. 13), czyli po pierwsze może powoływać, a nie powołuje, a po drugie – jest to dość tradycyjne podejście do korzystania z wiedzy zewnętrznej. Doświadczenie podpowiada, że warto stale sięgać po inne formy współpracy zewnętrznej, m.in. „burze mózgów”, a nie tylko po pisane analizy.
  3. A przede wszystkim jaki będzie status uzgodnionych w ramach Komitetu Rozwoju „rozstrzygnięć albo stanowisk” (art. 2.1). Nie wynika to jednoznacznie z zarządzenia, bowiem w art. 11.1 jest napisane, że „Komitet może określić sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialnej za ich wykonanie”.

Czy „rozstrzygnięcie albo stanowisko” będzie oznaczało uruchomienie prac nad konkretnymi projektami ustaw czy rozporządzeń, które będą wprowadzały w życie wypracowane „rozstrzygnięcia”? Jeśli tak, to naprawdę jest szansa na to, że Plan się w dużej części powiedzie. Jeśli nie ….

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, kom. 600 296 438

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater